Doorn: weg- en rioleringswerken (deel N60 - Trompestraat)

14/02/2022

>> (De wegenis- en rioleringsplannen zijn onderaan deze pagina raadpleegbaar) <<

Doel van de werken 

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwen van de wegenis in het deel Doorn tussen de N60 en de Trompestraat en in het deel Trompestraat van kruispunt Doorn tot nr. 11.

Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel omvat het aanleggen van een afvalwaterleiding voor het afvalwater en het het aanleggen van een hemelwaterleiding voor het regenwater. Het bestaande grachtenstelsel wordt behouden en waar nodig geherprofileerd. Tevens worden er tussenschotten geplaatst om het regenwater te bufferen. In de bermen worden, waar mogelijk, wadi’s (verlaagde grasbermen) aangelegd voor een maximale regenwaterinfiltratie.

De leidingen op het privaat domein langsheen het tracé worden op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten. Voor alle woningen zal tevens het regenwater van het afvalwater moeten gescheiden worden.

 

 • Startdatum: 14 februari 2022
 • Uitvoeringstermijn: 180 werkdagen
 • Globale kostprijs der werken: 1.458.878,42 euro incl. btw

 

Geplande werken

De werken worden uitgevoerd in verschillende fasen. Er wordt gestart met het deel Doorn dat het dichtst tegen de kasseiweg ligt omdat er ondertussen bevestiging is gekomen dat de subsidieaanvraag voor de heraanleg van de kasseiweg werd goedgekeurd. Deze werken zullen normaal ook nog starten eind 2022 - begin 2023.

 

Fase 1 - Deel Doorn van Serpentstraat tot Trompestraat

Vanaf half februari tot eind juni. De aanleg van het zijwegje is eveneens in deze fase voorzien.

 •  Riolering:
  • Aanleg van een nieuwe vuilwaterleiding vanaf nr. 23 tot de Trompestraat. De riolering wordt aangesloten op de bestaande Aquafincollector.
  • Aanleg van een nieuwe regenwaterleiding die afwatert naar de Diepenbeek. De bestaande gracht langs de oneven kant blijft behouden. In de zijbermen worden wadi’s aangelegd.
  • In het zijstraatje t.h.v. nr. 52 wordt eveneens een regenwater- en vuilwaterriolering aangelegd om de woningen langs dit straatje aan te sluiten.
 • Verharding: De verharding bestaat een asfaltverharding ingesloten tussen 2 betonnen kantstroken. De rijweg heeft een totale breedte van 5 m.

 

Fase 2: deel Trompestraat van Doorn tot woning nr. 11

Vanaf midden mei tot eind augustus

 •  Riolering: Aanleg van een nieuwe vuilwater- en regenwaterleiding die aansluiten op de riolering van de Doorn. De bestaande gracht wordt behouden. Op enkele plaatsen in de berm wordt een wadi voorzien.
 •  Verharding: De verharding bestaat een asfaltverharding ingesloten tussen 2 betonnen kantstroken. De rijweg heeft een totale breedte van 5 m.

 

Fase 3: deel Doorn van Serpentstraat tot Bruwaan (excl. kruispunt)

Vanaf begin augustus (na bouwverlof) tot eind december

 •  Riolering:
  • Aanleg van een nieuwe vuilwaterriolering vanaf de Bruwaan tot de Serpentstraat waar de riolering wordt aangesloten op de bestaande Aquafincollector.
  • Aanleg van een grote regenwaterleiding van voor nr. 6 tot aan de Diepebeek ter vervanging van de bestaande regenwatercollector die door private eigendomen liep.
  • Aanleg van een regenwaterriolering vanaf Serpentstraat tot de Diepebeek.
  • Op verschillende plaatsen worden wadi’s in de berm voorzien.
 •  Verharding: Vanaf de Serpentstraat tot woning nr. 6 bestaat de wegenis uit een asfaltverharding ingesloten tussen 2 betonnen kantstroken. De rijweg heeft een totale breedte van 5 m. Na woning nr. 6 verbreedt de baan tot 7 m en zijn er langs beide zijden verhoogde fietspaden.  

 

Fase 4: deel Doorn van Bruwaan (incl. kruispunt) tot N60

Vanaf eind september tot eind december

 •  Riolering: Aanleg van een nieuwe regenwaterriolering langs de kant van de Mantovani die aansluit op de bestaande put op het kruispunt met de Bruwaan.
 •  Verharding: Er wordt een nieuwe rijweg in asfalt aangelegd van 7 m breed. Op het kruispunt komen deels vrij liggende verhoogde fietspaden die aansluiten op de fietspaden van de Bruwaan. Langs beide kanten worden vrachtwagenparkings voorzien. Het kruispunt wordt aanzienlijk versmald en overzichtelijker gemaakt maar blijft wel voldoende ruim voor vrachtwagens.

 

De voorziene timing is indicatief en kan omwille van weerverlet of andere onvoorziene omstandigheden langer worden. Startdata kunnen nog gewijzigd worden (behalve voor fase 1)
Elke fase waarbij wegenis wordt vernieuwd, wordt afgewerkt tot en met de onderlaag asfalt. Het aanleggen van de toplaag asfalt kan voor meerdere fasen tegelijk gebeuren.

 

BEREIKBAARHEID

Toegankelijkheid

Tijdens de werken zullen er steeds veilige toe- en doorgangswegen voorzien zijn voor fietsers en voetgangers. Op het einde van elke werkweek of voor een verlofperiode zal steeds een laag minderhindersteenslag aangebracht worden over de hele fase zodat de woningen in het weekend bereikbaar zijn met voertuigen.

Er zal ook steeds voor gezorgd worden dat de toegang tot de aanpalende eigendommen en gebouwen verzekerd is voor de brandweer, ziekenwagens, ophaaldiensten, politie ed.

Voor bedrijven kunnen aparte afspraken gemaakt worden rond toegankelijkheid.

 

Wegomleggingen

Voor elke fase waarbij de wegenis moet opgebroken worden voorzien we een wegomlegging.

 

Contact:

Aannemer : NV Wegenbouw Vuylsteke: Emmanuel Leblon, werfleider : 056 66 67 18 – emmanuel@ivan-vuylsteke.be
Studiebureau : VK Architects & Engineers: Laurens Goudeseune, projectleider : 09 210 31 51 -  laurens.g@vkgroup.be

Opdrachtgever : stad Oudenaarde :
    Geert Vandriessche, toezichter, 055 33 51 85 – geert.vandriessche@oudenaarde.be
    Barbara De Schepper, projectingenieur, 055 33 51 37 – barbara.deschepper@oudenaarde.be