Verkeersveilige schoolomgevingen

Oudenaarde is een scholenstad. Kinderen, (groot)ouders en tieners verplaatsen zich van en naar school en dat brengt op weekdagen in de stad een grote verkeersstroom met zich mee. Door het wegverkeer veiliger te maken, moeten kinderen de kans krijgen om vroeger zelfstandig te voet of met de fiets naar school te kunnen.

Door de volgende vier projecten stap voor stap uit te werken, creëert de stad Oudenaarde samen met de scholen en hun buurten meer en betere verkeersveiligere schoolomgevingen:

  • UNIFORME SCHOOLOMGEVING 

Onze schoolomgevingen moeten opvallen. Door ze op een gelijkaardige manier opvallend aan te kleden,  kunnen de weggebruikers de omgeving herkennen en zet het ze aan om bewuster en rustiger te rijden. In mei 2020 werd een eerste proefopstelling gerealiseerd in de Nestor de Tièrestraat ter hoogte van KBO Eine aan de hand van vijf basiselementen: een verkeersbord ‘school’, wegmarkering ‘schoolzone’, groen gekleurde verharding onder oversteekplaats(en), blauwe beugels aan de rand van het voetpad ter hoogte van oversteekplaats(en) en de wettelijke signalisatie 'zone 30'.

Het stadsbestuur selecteerde 10 kleuter- en lagere scholen voor een eerste subsidieaanvraag ‘verkeersveilige schoolomgevingen’ van de Vlaamse Overheid. De vijf basiselementen van de uniforme schoolomgevingen worden toegepast en indien er eenvoudige maatregelen zijn die de verkeersveiligheid in de individuele schoolomgevingen verbeteren, worden ze ook opgenomen in het subsidiedossier.

  • SCHOOLROUTEKAART

Een schoolroutekaart brengt de veiligste en de te mijden fietsroutes van en naar scholen in kaart. Daarbovenop krijg je juiste informatie over je fietsuitrusting en het verkeersreglement.
Verkeersveiligheid verbeteren voor uw kind en zijn klasgenoten, doe je mee? Hier vind je meer informatie over de digitale schoolroutekaart.

  • SCHOOLSTRAAT

Bij een schoolstraat wordt gemotoriseerd verkeer aan het begin en het einde van de schooldag gedurende een half uur geweerd. Daardoor wordt de directe omgeving rond de schoolpoort  veiliger, is er meer ruimte voor de voetgangers en de fietsers en meer kans op ontmoeting. Ben je klaar voor de schoolstraat?​

  • EDUCATIE 

Verkeerseducatie brengt kinderen en jongeren naast kennis ook vaardigheden en houdingen bij om veilig en op een positieve manier aan het verkeer deel te nemen op basis van de verkeersreglementeringen. Het octopusplan biedt uitgewerkte educatieve duurzame mobiliteitscampagnes en -activiteiten aan zowel kleuter- als lagere scholen aan. De stad Oudenaarde engageert zich dan ook om de lidmaatschapsbijdragen te betalen om zo scholen te ondersteunen bij het organiseren van duurzame mobiliteitscampagnes en (online) tools aan te bieden om hun schoolomgeving te leren kennen en aan te pakken. Leerkracht of directie? Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst Mobiliteit.