Wegwerkzaamheden

09/08/2021 to 06/09/2021

Door -waar het kan- de bestaande verhardingen in het openbaar domein uit te breken, willen we ruimte maken voor meer groen en een betere waterinfiltratie. De voordelen? Een aangenamere leefomgeving, minder hittestress én wateroverlast, grotere biodiversiteit, …

Concreet starten we begin augustus met de ontharding van het pleintje op het kruispunt van de Koningin Elisabethlaan en de Pauwel Vander Scheldenstraat.

De Koningin Elisabethlaan wordt t.h.v. het pleintje onderbroken; doorrijden richting Dijkstraat kan wél via (Gelukstede en) de Pauwel Vander Scheldenstraat. We verwachten dat deze werken ongeveer een maand zullen duren.

26/04/2021

In Molenkouter staat het vernieuwen van alle wegenis en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel gepland.

Startdatum: 26 april 2021
Uitvoeringstermijn: 90 werkdagen
Globale kostprijs der werken: 550.291,15 euro (incl. BTW)

De wijk wordt heringericht als leefstraat waar maximaal wordt ingezet op ontharding. De rijweg wordt versmald naar ongeveer 4 m met plaatselijk verbredingen in grasdallen.  Er wordt op sommige plaatsen een asverschuiving of een versmalling voorzien om het verkeer af te remmen en de veiligheid te verhogen. Door minder verharding aan te leggen komt er ook ruimte vrij voor groenzones. In deze zones worden gras, lage beplanting en/of bomen aangeplant.

Daarnaast worden ook voldoende parkeerplaatsen voorzien. Hierbij is er voor gekozen om meer geclusterde parkeerzones aan te leggen en minder langsparkeren toe te laten.

We voeren alle verhardingen uit in waterdoorlatende materialen om de waterinfiltratie in de bodem te bevorderen. 

12/04/2021

In Klokkeveld staat het vernieuwen van alle wegenis en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel gepland.

Startdatum: 12 april 2021
Uitvoeringstermijn: 90 werkdagen
Globale kostprijs der werken: 521.629,12 euro (incl. BTW)

De wijk wordt heringericht als leefstraat waar maximaal wordt ingezet op ontharding. We versmallen hiertoe de rijweg tot 3 meter en voeren enkelrichtingsverkeer in. Ook het aantal paden wordt beperkt waardoor er veel meer ruimte vrijkomt voor groene zones. Deze zones bestaan uit gras, beplanting of bomen. Toch blijven er ook nog steeds voldoende parkeerplaatsen behouden.

We voeren alle verhardingen uit in waterdoorlatende materialen om de waterinfiltratie in de bodem te bevorderen. 

01/03/2021

Als stad zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat ons oppervlakte- en grondwater een goede kwaliteit heeft. Zo voorzien wij onder andere stelselmatig aparte rioolleidingen voor regenwater en afvalwater op ons grondgebied, zoals nu ook in Mullem.
Hierdoor zal het afvalwater van een groot deel van Mullem (dat nu nog gewoon in de Stampkotbeek wordt geloosd), naar het zuiveringsstation kunnen afvloeien.

>> Alle informatie over dit project, lees je HIER <<
 

Wie vragen heeft omtrent dit project kan hiervoor onderstaande personen contacteren: 

Aannemer: NV Jozef Vanden Buverie
     Kim Hoedekie, werfleider: 0475 58 88 58 - kim.hoedekie@vandenbuverie.be

Studiebureau: Antea Belgium nv
     Han De Niet, projectleider: 0497 05 91 57 -  han.deniet@anteagroup.com 

Opdrachtgever: stad Oudenaarde
    Geert Vandriessche, toezichter: 055 33 51 85 – geert.vandriessche@oudenaarde.be
    Barbara De Schepper, projectingenieur: 055 33 51 37 – barbara.deschepper@oudenaarde.be  

15/06/2020

Weg- en rioleringswerken in de cluster ‘Broeke’ te Mater (Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, ’t Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruitersstraat en Kloosterweg).

De aannemer legt hier een gescheiden rioleringsstelsel aan: voor het afvalwater komt er een afvalwaterleiding, voor het hemelwater wordt het bestaande grachtenstelsel zoveel mogelijk behouden en geherprofileerd (waar er geen grachten zijn, voorzien we een hemelwaterleiding). Ook de leidingen op het privaat domein langsheen het tracé zullen worden afgekoppeld en op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten. Het doel van het project is om de omliggende waterlopen te saneren en de bovengenoemde straten aan te sluiten op het zuiveringsstation van Oudenaarde. Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 325 werkdagen, kostprijs wordt op 3,3 miljoen euro geraamd (inclusief BTW).

23/09/2019

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met het water. Ze bouwen installaties om rioolwater te zuiveren, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

Ook in Oudenaarde is Aquafin sinds september 2020 aan de slag om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.

De werken zullen in totaal ongeveer 16 maanden duren.
Er zal gefaseerd gewerkt worden in de Rode Los, Binneneindries, Blekerijstraat, Ververijstraat, Gobelinstraat, Jacob Lacopsstraat, Gevaertsdreef, Verdurestraat, Hofstraat, Tacambaroplein, Prins Leopoldstraat, Galgestraat, Groenstraat, Sint-Jozefsplein, Fortstraat, Stationsstraat, Beverestraat en Neringstraat .

Het werken in verschillende fasen gebeurt om de hinder zo veel mogelijk te beperken en de duur van de werken zo kort mogelijk te houden.

Een gedetailleerd overzicht van de verschillende fasen en kan je terugvinden op de website van Aquafin