LAATSTE NIEUWS

Aanhoudende droogte

Provinciale beperkingen op drinkwatergebruik

Ten gevolge een politiebesluit van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, is het volgende besluit vanaf heden van kracht.

 • Het is verboden water te gebruiken uit alle onbevaarbare waterlopen.
 • Het is verboden water uit het publiek drinkwaternet te gebruiken voor:
 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd.
 • Voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen
 • Voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (groter dan 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is .
 • Voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en rioleringen.
 • Voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land en tuinbouwondernemingen.
 • Voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen.
 • In de onderneming, voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteit.

Het is bovendien in elk van de omstandigheden hierboven vermeld, voor elke type van water verboden om deze activiteit uit te voeren tussen 08.00 uur en 20.00 uur.

Overtredingen worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro (te vermenigvuldigen met 8) of met één van de straffen alleen.

Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije 8 weken de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende gemeenten in België.
Er is nu ook een geval van pseudo-vogelgriep vastgesteld in Zulte. 
Aangezien een deel van Oudenaarde zich in het toezichtsgebied van 10 km bevindt, moeten hier bijkomende maatregelen genomen worden bovenop de reeds gecommuniceerde maatregelen voor het ganse grondgebied (zie 'Meer lezen').

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? De stad Oudenaarde heeft momenteel een vacature voor een diensthoofd burgerzaken (B4-B5, contractueel, voltijds).

Als diensthoofd burgerzaken sta je in voor de coördinatie, de dagdagelijkse leiding en goede werking van het bestuur burgerzaken. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van je team en het bijhouden van de wettelijke bestanden in het rijksregister, de registers van de burgerlijke stand en begraafplaatsen.

Gewijzigde verkeerssituatie Eine

Infomoment op 23 augustus

Vanaf 13 juli geldt een proefopstelling met gewijzigde verkeerssituatie in de Pater Ruyffelaertstraat en de Pontstraat te Eine. Deze proefopstelling kadert in de aanleg van de ventweg langs de N60 en de heraanleg van een gedeelte van de Pater Ruyffelaertstraat, en zal na enkele maanden geëvalueerd worden. Bedoeling is een goede doorstroming en een lage verkeersdruk te garanderen in de hele omgeving.

Wat verandert er concreet?

 • Ter hoogte van de ingang van de kantine van KWIK Eine zal een verkeerssluis  ingericht worden met éénrichtingverkeer richting N60
 • De rijrichting van de Pontstraat wordt omgedraaid: inrijden gebeurt via de Fietelstraat
 • Pater Ruyffelaertstraat (tussen Pontstraat en Fietelstraat) wordt  eenrichtingsverkeer richting Fietelstraat
 • Pater Ruyffelaertstraat (tussen sluis en N60) wordt  tweerichtingsverkeer
 • Pater Ruyffelaerstraat  (tussen Pontstraat en sluis) blijft  tweerichtingsverkeer

Vanuit verschillende hoeken heeft de stad een aantal bezorgdheden en vragen ontvangen omtrent de gewijzigde verkeerscirculatie in het centrum van Eine.
Het stadsbestuur heeft daarom beslist om een infomoment te organiseren over deze reeks van maatregelen die genomen zijn in functie van het openstellen van de ventweg langs de N60. Wij willen hierbij eveneens een zicht krijgen op de bezorgdheden en bekommernissen, in functie van een latere evaluatie van de verkeerscirculatie.

U wordt alvast vriendelijk uitgenodigd voor dit infomoment dat zal doorgaan op donderdagavond 23 augustus 2018 in de schoolgebouwen van KBO EINE.
Verdere info volgt in de tweede week van augustus.

Voor vragen kan u terecht bij de dienst mobiliteit (mobiliteit@oudenaarde.be - 055 33 51 73).

De Vlaamse Regering wil de OCMW’s en de gemeentebesturen integreren. Ook in Oudenaarde doorlopen stad en OCMW momenteel een integratietraject: de voorbije maanden timmerden beide organisaties samen aan een doordachte organisatiestructuur met een nieuwe overkoepelende leiding voor dit lokaal bestuur.

Luc Vanquickenborne (vroegere stadssecretaris) wordt algemeen directeur, en Saskia Van Cauwenberghe (huidig financieel beheerder van de stad) wordt financieel directeurGeert De Meyer (ocmw-secretaris) krijgt de functie van adjunct-algemeen directeur en Piet De Rijcke (de financieel beheerder van het OCMW) die van adjunct-financieel directeur.

De integratie heeft als doel te zorgen voor een betere afstemming, transparantie en efficiëntie van het sociaal en stedelijk beleid en moet leiden tot meer duidelijkheid voor de burger.

Masterplan Oudenaarde Linkeroever

Tweede participatiemarkt

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we aan de participatieve opmaak van een masterplan voor Oudenaarde Linkeroever

Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey staan deze terreinen leeg. Daar willen we iets aan doen. In dezelfde omgeving hebben het stedelijk sportcentrum en de steenbakkerij Vande Moortel uitbreidingswensen. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te stemmen, kiezen de stad en de provincie ervoor om projectmatig te komen tot een algemeen masterplan met een actieprogramma. Beide partners hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Op naar een kwalitatieve invulling
De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat de partners zich engageren om de huidige behoeften in te vullen, rekening houdend met de behoeften van de toekomstige generaties. De Provincie en de Stad besteden de nodige aandacht aan de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

Participatie
In het masterplan zullen de partners onderzoeken welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn. Die wenselijke functies zullen gecombineerd worden met de bestaande functies. Deze oefening willen de Provincie en de Stad niet alleen maken. De opmaak van dit masterplan zal op een participatieve manier gebeuren waarbij verschillende betrokken partijen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties hun ideeën en adviezen kunnen geven.

Stand van zaken
Op basis van de input die we in maart 2018 verzamelden, werkten we een eerste globale visie uit. Die vormt de basis voor de ontwikkeling van een ruimtelijk raamwerk en de verdere verfijning van het masterplan. Keuzes naar specifieke invullingen en eventuele herbestemmingen zijn nog niet gemaakt.
In juni 2018 legden we de eerste globale visie voor aan burgers, organisaties, verenigingen, eigenaars en overheidsinstanties. We kregen opnieuw veel input. Samen met de studiebureaus Plusofficearchitects, Delva Landscape Architects en VECTRIS gaan we hiermee aan de slag om het masterplan verder vorm te geven.