Verkavelingsvergunning

Verkavelingsvergunning

Wat

Wil je een stuk grond in meerdere kavels opsplitsen om te verkopen als bouwgrond? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig.

Wanneer vraag je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aan?

Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je een perceel grond in meerdere kavels opsplitst, met als doel:

 • minstens 1 perceel te verkopen als bouwgrond

 • minstens 1 perceel te verkopen om verplaatsbare inrichtingen te bouwen die voor bewoning kunnen gebruikt worden

 • de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen: hiervoor kan je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aanvragen, maar het is niet verplicht

 

Voorwaarden

Voor de voorwaarden wordt gekeken naar het wetgevend kader o.a. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven,...

Procedure

Aanvraagdossier samenstellen

Voordat je een omgevingsvergunning kan aanvragen, stel je een dossier op.

Wie maakt het dossier op?

Je mag het zelf opstellen of je kan ervoor kiezen om dit door een deskundige (zoals een landmeter, architect, stedenbouwkundige) te laten doen.

Aanvraagdossier indienen

Het aanvraagdossier voor het verkavelen van gronden moet digitaal via het omgevingsloket worden ingediend.

Welke weg volgt uw aanvraagdossier?

1. Onderzoek van het dossier

De stad ontvangt je aanvraagdossier en controleert het op volledigheid.

Is het onvolledig? Dan ontvang je een onvolledigheidsbewijs waarin staat welke documenten ontbreken. De procedure wordt automatisch stopgezet.

Is het volledig? Dan krijg je een volledigheidsbewijs en een dossiernummer. Op dit moment start de procedure van de aanvraag.

2. Adviezen

Bij de behandeling van de aanvragen tot vergunningen moeten er meestal adviezen ingewonnen worden. Er zijn verplichte en facultatieve adviezen. De verplichte adviezen vind je in een besluit van de Vlaamse regering.

De adviesverlenende instanties hebben 30 dagen om hun advies uit te brengen, indien zij deze termijn overschrijden mag er aan de adviesvereiste voorbijgegaan worden.

3. Openbaar onderzoek

Voor de meeste aanvragen start de stad een openbaar onderzoek. Zo krijgt iedereen de kans om bezwaar te uiten tegen de vergunning.

Wanneer er een openbaar onderzoek moet worden gehouden, dienen de formaliteiten betreffende de openbare onderzoeken te worden gerespecteerd, meer bepaald:

Minstens vanaf de dag voor de begindatum van het openbaar onderzoek tot en met de laatste dag daarvan, moet een bekendmaking worden aangeplakt (gele affiche op A2-formaat), op een plaats waar het betrokken goed paalt aan een openbare weg, of indien het goed aan verschillende openbare wegen paalt, aan elk van die openbare wegen. Indien het goed niet paalt aan een openbare weg, gebeurt de aanplakking aan de dichtstbijzijnde openbare weg.

Er dient hierbij rekening te worden gehouden met de onderstaande voorwaarden:
De bekendmaking wordt aangebracht op een schutting, op een muur of op een aan een paal bevestigd bord, op de grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein en de openbare weg en evenwijdig met de openbare weg, op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg. De bekendmaking wordt tijdens de hele duur van de aanplakking goed zichtbaar en goed leesbaar gehouden.

Je zendt voor het einde van het openbaar onderzoek naar de stad Oudenaarde:

 1. een dubbel van de aangeplakte bekendmaking (gele affiche op A2-formaat), met ondertekening;
 2. het document ‘Verklaring op eer’ via onderstaand formulier ‘Verklaring op eer – startdatum aanplakking bekendmaking openbaar onderzoek’ of melding via het omgevingsloket.

Bij het niet aanplakken van de affiche kan een administratieve lus worden ingesteld of kan de aanvraag worden geweigerd, omwille van procedurele fouten.

4. Verslag omgevingsambtenaar

De omgevingsambtenaar toetst je aanvraag aan de goede ruimtelijke ordening. Hij houdt rekening met de opgevraagde adviezen. Dan stelt hij een verslag op en legt dit voor aan het college.

5. Beslissing gemeenteraad

Als de aanvraag gepaard gaat met het aanleggen of wijzigen van wegen, vastleggen van rooilijnen en het kosteloos afstaan van grond in het voordeel van de stad, neemt de gemeenteraad hierover vooraf een besluit. 

6. Beslissing college

Het college neemt een beslissing ten laatste 120 kalenderdagen na datum van het volledigheidsbewijs. Binnen 10 dagen na de beslissing ontvang je  een afschrift hiervan.

Start van de werken

Na ontvangst van je omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden moet je rekening houden met volgende stappen:

1. Beslissing aanplakken

Je bent verplicht om het document 'bekendmaking' aan te plakken binnen een termijn van 10 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de beslissing en dit gedurende een periode van 30 dagen:

 • op de plaats waarop de vergunning betrekking heeft
 • op een goed zichtbare en leesbare plaats
 • zo dicht mogelijk bij de openbare weg
 • op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg

Je kan starten met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.

2. Verklaring bekendmaking

Na aanplakking van de bekendmaking moet de aanvrager de datum van de bekendmaking doorgeven via het omgevingsloket, samen met een foto als bewijs van aanplakking. Je kan dit ook digitaal indienen via onderstaand formulier.

LET OP! Voordat je de kavels mag verkopen, moet je de opgelegde lasten uitvoeren en indien nodig de financiële waarborg storten aan de stad. Als hieraan voldaan is, kan je op eenvoudig verzoek een attest bekomen dat de kavels mogen verkocht worden.

Hoe lang blijft je vergunning geldig?

Vanaf de goedkeuringsdatum krijg je een vastgestelde termijn om de verkaveling uit te voeren. De voorwaarden verschillen naargelang de periode waarin de vergunning werd verkregen. Voor de meest recente verkavelingen geldt: 

 • Zonder wegenis
  • Na 5 jaar moet voor minimum 1/3 van de loten een verkoop geregistreerd zijn.
  • Na 10 jaar moet voor minium 2/3 van de loten een verkoop geregistreerd zijn.
 • Met wegenis
  • Na 5 jaar moet de aanleg van de weg uitgevoerd of voldoende gefinancierd zijn.
  • Na 10 jaar moet voor minimum 1/3 van de loten een verkoop geregistreerd zijn.
  • Na 15 jaar moet voor minimum 2/3 van de loten een verkoop geregistreerd zijn.

Het volledige overzicht van de voorwaarden vind je op Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.

Hoe in beroep gaan?

Hier vind je gedetailleerde info over beroepen tegen beslissingen in de stad.

 

 

Wat Meebrengen

De aanvraag voor het verkavelen van gronden moet digitaal worden ingediend via het omgevingsloket

De dossiersamenstelling vind je in het uitvoeringsbesluit.

De stad kan ten alle tijde bijkomende gegevens of dossierstukken vragen.

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Omgevingsdecreet