Belasting op gebruikte woningen zonder inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister

De stad Oudenaarde heft sinds 2022 een belasting op woningen die gebruikt worden maar waar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Al enkele jaren voerde de stad een gemeentelijke leegstandsheffing in en met deze nieuwe belasting wil men voorkomen dat er een explosieve groei komt van gebruikte woningen zonder inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

VOOR WIE?

Eigenaars van gebruikte woningen – dus geen leegstaande woningen – waar op 1 januari en op 1 april van het aanslagjaar niemand in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Oudenaarde heeft laten registreren dat daar zijn of haar hoofdverblijfplaats (domicilie) is.

Hieronder vallen onder andere woningen die gebruikt worden als tweede verblijf, panden die (tijdelijk) worden bewoond door buitenlandse arbeiders, sommige vakantiewoningen, enzovoort. Een verplaatsbare caravan, woonaanhangwagen en woning die gebruikt wordt als crisis- of noodwoning zijn vrijgesteld van deze belasting.

HOEVEEL KOST HET?

Als je om stedenbouwkundige redenen jouw gebruikte woning niet kan inschrijven als hoofdverblijfplaats in het bevolkings- of vreemdelingenregister, is het tarief 750 euro per jaar.
Als je stedenbouwkundig jouw gebruikte woning wel kan inschrijven als hoofdverblijfplaats in het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn er drie tarieven:

  • 750 euro per jaar als de woning alleen door jou (de eigenaar) of jouw gezin wordt gebruikt
  • 750 euro per jaar als de woning niet alleen door jou (de eigenaar) of jouw gezin wordt gebruikt, maar waarvan je wel een conformiteitsattest (*) hebt.
  • 1.000 euro per jaar voor woningen dat niet alleen door jou (de eigenaar) of jouw gezin wordt gebruikt en waarvan je geen conformiteitsattest (*) hebt.

* Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat een woning, huur- of kamerwoning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen. Dit attest kan gratis worden aangevraagd bij de dienst Huisvesting.

AANGIFTE?

De stad stuurt naar mogelijke eigenaars van zo’n gebruikte woningen zonder inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister een aangifteformulier, dat ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar moet worden ingediend.

  • Geen aangifteformulier ontvangen? Dan moet je er zelf één aanvragen via de dienst Huisvesting of het digitaal aangifteformulier invullen.
  • Wees op tijd, correct en volledig. Zo niet, wordt het tarief verhoogd met 20 procent.
REGELGEVING

Het reglement kan je hier nalezen.