Historiek van adressen

historiek van adressen

Wat

Overzicht van de adressen waar je in Oudenaarde gewoond hebt

Voorwaarden

Je woont in Oudenaarde.

Iedereen kan dergelijk uittreksel over zichzelf bekomen. Personen die in het wachtregister ingeschreven zijn, kunnen GEEN attesten krijgen.

De wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd) of bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …) van een persoon kan een uittreksel krijgen zonder enig belang te moeten aantonen.

Bij afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden wordt verondersteld dat dit door de wet is voorgeschreven of toegestaan, dus nodig voor het voortzetten van een wettelijke procedure omschreven in het Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk wetboek of decreten, en die de aanwijzing vereist van de woonplaats van de persoon tegen wie ze gericht is.

Gerechtsdeurwaarders en advocaten mogen ook uittreksels uit het bevolkings- of vreemdelingenregister opvragen.

Procedure

Je vraagt een attest voor jezelf (of als wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde):

je kan de aanvraag online of aan het snelloket = onthaal doen

  • online
  • schriftelijk
  • mondeling

Na controle van de identiteit krijg je het attest.

Afleveren van uittreksels of getuigschriften aan derden De aanvraag doe je afzonderlijk en schriftelijk (via brief, mail of fax).

Een verzoek waarin informatie over verscheidene personen gevraagd wordt is niet ontvankelijk behalve als het om dezelfde procedure gaat. In de aanvraag moet je het doel vermelden waarvoor het attest wordt aangevraagd (voorbeeld : dagvaarding voor het gerecht, art. 1034bis en 1034 ter van het G.W.).

Het uittreksel of getuigschrift wordt opgestuurd naar de aanvrager.

Wat Meebrengen

identiteitskaart

Bedrag

gratis