Aanpak leegstaande woningen en gebouwen

Aanpak leegstaande woningen en gebouwen

Wat

De inventaris leegstand van woningen en gebouwen wordt beheerd en opgemaakt door de stad.

Een gebouw geldt als leegstaand als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt gebruikt. 

Een woning geldt als leegstaand wanneer zij gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden:

  • niet wordt bewoond
  • niet wordt gebruikt in overeenstemming met elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt. 
Voorwaarden

De voorwaarden voor opname in het leegstandsregister, beroep tegen opname en bezwaar tegen de heffing zijn gedefinieerd in het belastingsreglement leegstand.

Procedure

De leegstand wordt vastgesteld door de huisvestingsambtenaar van de stad.

De eigenaars worden in kennis gesteld van de opname in het leegstandsregister en de gevolgen van opname. Binnen 30 dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het schrijven, kan de eigenaar beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister.

Na 12 opeenvolgende maanden opname in het leegstandsregister is er een belasting verschuldigd. Tegen de heffing kan een bezwaar worden ingediend. Er zijn een aantal vrijstellingen van toepassing.

Bedrag

De leegstandsheffing voor woningen en panden wordt geheven na 12 maanden te zijn opgenomen in het leegstandsregister:

  • voor een volledig gebouw of woning voor 1ste aanslagjaar: € 1085
  • voor een individuele kamer of studentenkamer voor 1ste aanslagjaar: € 82
  • voor elke andere woongelegenheid voor 1ste aanslagjaar: € 326

Na elke periode van 12 maanden verhoogt de aanslag met 30% (2de aanslagjaar + 30%, 3de aanslagjaar + 60%, ….)

Het bedrag van de belasting wordt altijd afgerond naar de hogere euro.

De belasting kan maximum € 5.425 bedragen.

Uitzonderingen
  • Een nieuw gebouw (woning) wordt pas als leegstaand beschouwd als het binnen de 7 jaar na de afgifte van een omgevingsvergunning niet in gebruik is genomen voor zijn normale doel.
  • Een gebouw of een woning dat is opgenomen in de lijst van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, wordt nooit als een leegstaand gebouw of leegstaande woning beschouwd.
  • Een gebouw of een woning dat geïnventariseerd is als verwaarloosd, kan eveneens opgenomen worden in het leegstandsregister en omgekeerd.
  • Een woning geïnventariseerd als ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt niet opgenomen in het leegstandsregister.