Plannen- en vergunningenregister

Plannenregister

Een plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand, waarin voor het grondgebied van de gemeente ten minste volgende gegevens zijn opgenomen:

  • de grafische plannen en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de plannen van aanleg, evenals van de niet-vervallen ontwerpen van dergelijke plannen;
  • de aanduiding van de delen van de vigerende plannen waaop een voorkooprecht, vermeld in artikel 2.4.1., geldt;
  • de aanduiding van de percelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een planologische bestemmingswijziging die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een bestemmingswijzigingscompensatie, vermeld in boek 6, titel 2, van het decreet van (...) betreffende het grond- en pandenbeleid;
  • de rooilijnplannen;
  • de onteigeningsplannen.

Het plannenregister van de stad Oudenaarde werd conform verklaard op 15 september 2008.

Vergunningenregister

Een vergunningenregister is een gemeentelijk gegevensbestand, waarin voor het grondgebied van de gemeente perceelsgebonden informatie is opgenomen met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Het vergunningenregister van de stad Oudenaarde werd vastgesteld op 30 november 2009.