Omgevingsvergunning klasse 1 aanvragen

Omgevingsvergunning IIOA klasse 1 aanvragen

Wat

Als je bedrijf of activiteit volgens Vlarem II ingedeeld wordt in klasse 1, moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij de Provincie.

Je dient je aanvraag verplicht digitaal in bij de deputatie via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet je 1 gemengde aanvraag indienen.

Voorwaarden

Voor inrichtingen die volgens bijlage 1 van het Vlarem II tot de 1ste klasse behoren en gelegen zijn in Oost-Vlaanderen.

Procedure

Je dient je aanvraag verplicht digitaal in bij de deputatie via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Nadat je aanvraag ontvankelijk en volledig is verklaard, organiseert de stad Oudenaarde een openbaar onderzoek en verleent het College van Burgemeester en Schepenen advies aan de deputatie. Na afloop maakt de stad Oudenaarde de beslissing bekend.

Wat Meebrengen

Je dient je aanvraag verplicht digitaal in bij de deputatie via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Bedrag

Meer informatie over de verschuldigde dossiertaks vind je via het omgevingsloket.

 

Uitzonderingen

 

 

Regelgeving
  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen
  • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit.