Milieuvergunning klasse 2

Omgevingsvergunning IIOA klasse 2 aanvragen

Wat

Als je bedrijf of activiteit volgens bijlage 1 van Vlarem II ingedeeld wordt in klasse 2, moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Vlarem is het Vlaams reglement voor de milieuvergunning.

 

Procedure

Een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) van klasse 2 kan enkel digitaal aangevraagd worden via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be

Uitzonderingen

 

 

Regelgeving
  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle wijzigingen van dit decreet
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, en alle wijzigingen van dit besluit
  • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit