Aangifteplicht

Aangifteplicht

Wat

Voor sommige belastingreglementen geldt een aangifteplicht. Indien de belastingplichtige geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet hij zelf het initiatief nemen om dit formulier te bekomen.

Dit kan bij de financiële dienst, cel gemeentebelastingen op het telefoonnummer 055 33 51 69.

Volgende belastingen vallen onder de aangifteplicht :

  • Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven
  • Belasting op logiesverstrekkende exploitaties
Procedure

De aangiften kunnen schriftelijk ingediend worden bij de financiële dienst, cel gemeentebelastingen.

Meer lezen?