Euthanasie

Euthanasie - wilsverklaring

Wat

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige die beschikt over een rijksregisternummer kan een wilsverklaring tot euthanasie laten registreren bij de dienst Burgerzaken van de gemeente.

Wilsverklaring euthanasie kan alleen tot in uitvoering worden gebracht indien:

  • het gaat om een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
  • de persoon niet meer bij bewustzijn is;
  • deze toestand onomkeerbaar is.
Voorwaarden

Om een wilsverklaring euthanasie op te stellen en te laten registreren, moet je:

  • handelingsbekwaam zijn;
  • meerderjarig zijn of wilsbekwame minderjarige (met uitdrukkelijke toestemming van wettelijke vertegenwoordiger).
Procedure

Je beschikt over een ingevulde wilsverklaring voor euthanasie en je wil deze laten registreren. 

Neem contact op met de dienst Burgerzaken. Je spreekt af met een medewerker van de dienst Bevolking wanneer de registratie kan gebeuren. 

Je kan op elk ogenblik de verklaring herzien of intrekken. 

De wilsverklaring blijft slechts 5 jaar geldig. 

Wat Meebrengen
  • Identiteitskaart;
  • Eventueel: originele wilsverklaring inzake euthanasie (als je deze al hebt).
Bedrag

Gratis

Regelgeving
  • Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie
  • Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken
  • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld