Invordering van de belastingen

Invordering van de belastingen

Wat

De gemeentebelastingen zijn de grootste inkomstenbron van de stad. Om haar uitgaven te dekken, heft de stad 2 soorten belastingen, nl. de eigenlijke belastingen door de stad zelf gevestigd en aanvullende belastingen.

Aanvullende belastingen zijn belastingen, die geheven worden op een basisbelasting van een andere overheid. De gemeenteraad moet hier enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen, die een percentage van het bedrag van de basisbelasting is. De andere modaliteiten van de belasting (de belaste grondslag, aanduiding van de belastingplichtige, de berekening van de belasting, de aangifteverplichting, ...) worden overgenomen van de basisbelasting. De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

 

  1. De aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)

De APB wordt geheven op het inkomen van de natuurlijke personen. Het percentage van de aanvullende belasting op de personenbelasting, dat onze stad heeft gestemd, bedraagt momenteel 7 %. De inkomsten van deze belastingen worden samen met de hoofdsom geïnd door de federale overheid, die het gemeentelijk aandeel doorstort naar de stad, rekeninghoudend met het aanvullend belastingstarief dat gestemd is in onze stad.

Vragen in verband met de personenbelasting kan je richten aan :

Ministerie van Financiën

Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde

0257.530.90 (contactcenter)

www.financien.belgium.be

 

  1. De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De OOV wordt geheven op het kadastraal inkomen, gevestigd en geïnd door de Vlaamse Belastingdienst. De gemeenteraad heeft momenteel 756 opcentiemen gestemd. Ook dit stedelijk aandeel van de opbrengst wordt rechtstreeks overgemaakt aan de financieel beheerder van onze stad.

Meer informatie over deze belasting vind je bij de dienst onroerende voorheffing :

Vlaamse Belastingdienst

Vaartstraat 16, 9300 Aalst

www.belastingen.vlaanderen.be

 

Stadsbelastingen

De gemeentebelastingen door de stad zelf geheven zijn o.a. Algemene Gemeentelijke Heffing Gezinnen en Bedrijven, belasting op het afleveren van administratieve stukken, ...

Voor deze specifieke stedelijke belastingen stelt het college van burgemeester en schepenen het kohier vast en verklaart het uitvoerbaar.

De belastingplichtige heeft vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet twee maanden de tijd om te betalen.

In een aantal gevallen worden belastingen contant geïnd (contantbelasting). In dat geval ontvangt de belastingplichtige een betalingsuitnodiging en/of een kwitantie.

Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de contantbelasting een kohierbelasting. De contantbelasting wordt opgenomen in een kohier en krijgt de eigenschappen van een kohierbelasting. De voornaamste verschillen zijn de wijziging van de betalingstermijn en de bezwaartermijn. Bij een contantbelasting dient de belasting contant betaald te worden, bij een kohierbelasting heeft de belastingplichtige 2 maanden de tijd vanaf datum van verzending van het aanslagbiljet. De bezwaartermijn wordt 3 maanden vanaf verzending van het aanslagbiljet, daar waar het bij een contantbelasting 3 maanden is te rekenen vanaf kennisgeving van de belasting.

Voor de Algemene Gemeentelijke Heffing Gezinnen en Bedrijven is de toestand op 1 januari van het aanslagjaar bepalend voor de belastingplicht. Indien er in de loop van het aanslagjaar toch iets zou wijzigen aan de belastbare toestand, blijft de belasting ondeelbaar verschuldigd.