Bezwaar indienen tegen een aanslag gemeentebelastingen

Bezwaar indienen tegen een aanslag gemeentebelastingen

Wat

Bezwaarprocedure

Indienen van een bezwaarschrift tegen de aanvullende belastingen

De bezwaren tegen de aanvullende gemeentebelasting APB en OOV worden NIET behandeld door het college van burgemeester en schepenen, maar dienen ingediend te worden bij de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd en waarvan het adres terug te vinden is op het aanslagbiljet.

 

Indienen van een bezwaarschrift tegen de eigenlijke gemeentebelastingen

Indienen bezwaarschrift

Elke belastingplichtige heeft de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen tegen een op zijn naam gevestigde belastingaanslag.

Op straffe van verval moet het bezwaar ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op datum van verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd zijn.

Het college van burgemeester en schepenen fungeert als rechtscollege en beslist in eerste orde of het bezwaar al dan niet kan worden ingewilligd.

Aanvraag hoorrecht

Indien de belastingplichtige dit wenst kan hij door het college van burgemeester en schepenen gehoord worden en zijn grieven bijkomend kenbaar maken. Hij zal, mits zijn uitdrukkelijke vraag tot hoorzitting, daartoe via een aangetekend schrijven uitgenodigd worden ten minste 15 dagen voor het plaatsvinden van de hoorzitting.

 

Regelgeving

Decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.