Seniorenraad

De stedelijk seniorenraad is hét adviesorgaan bij uitstek voor het seniorenbeleid binnen de stad en het OCMW. Deze raad wil een vertegenwoordiging zijn van alle senioren of ruimer, van alle gepensioneerden. Deze vertegenwoordiging is tevens de afdruk van de seniorenpopulatie, gespreid over de ganse stad, centrum en deelgemeenten. Er is binnen de raad ook ruimte voor afgevaardigden van de woonzorgcentra, het lokaal dienstencentrum, de lokale politie, aangeslotenen bij seniorenverenigingen, niet-aangeslotenen en deskundigen. De leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen en worden geacht, op pluralistische basis, mee te werken aan de beleidsadviezen, waarover eenstemmigheid moet bestaan.

De seniorenraad heeft momenteel een 48 leden in de algemene vergadering en 11 zetelen in het dagelijks bestuur.
De sociale dienst van de stad en het OCMW, alsmede de schepen voor ouderenbeleid, allen zonder stemrecht, maken van ambtswege ook deel uit van de seniorenraad.

Er wordt per jaar 4 à 5 keer vergaderd in plenum en minstens evenveel keer in het dagelijks bestuur. De raad wordt geleid door een voorzitter, 2 ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.
 

De doelstellingen:
 • Adviezen uitbrengen bij het stadsbestuur en het OCMW over alle aangelegenheden die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen; een advies uitbrengen kan niet alleen op vraag van de stad of OCMW maar evenzeer op eigen intitiatief;
 • Initiatieven nemen en bewerkstellingen om de samenwerking en de sociale cohesie tussen de senioren te bevorderen;
 • Informatie en vorming ten behoeve van senioren bevorderen en indien nodig zelf organiseren;
 • Ondersteunen van het organiseren van activiteiten voor senioren door de plaatselijke verenigingen;
 • Opzetten van een actieve samenwerking met het lokaal dienstencentrum;
 • Bij zoveel mogelijk senioren de interesse in het stedelijk beleid stimuleren;
 • Deelnemen aan het eventueel gezamenlijk overleg met andere bestaande adviesraden;
 • Contact en ervaringsuitwisseling met andere lokale seniorenraden;
 • Actief participeren aan de werkzaamheden van de adviesraden voor senioren op diverse niveaus.
   
De werkgroepen:

Naast de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur zijn er momenteel 4 permanente werkgroepen actief: werkgroep zorg, werkgroep mobiliteit, werkgroep wonen en werkgroep communicatie. Af en toe gaat ook een adhoc werkgroep aan de slag (seniorenbeleidsplan, subsidiereglement, meerjarenbeleidsplan,…)
 

Meer info en contact:

www.seniorenraad-oudenaarde.be

Elyne Secember van LDC De Vesting via 055 46 06 83 of Elyne.Secember@oudenaarde.be . Gelieve op voorhand een afspraak te maken.