Lokaal Overlegplatform Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang zet in op een kwaliteitsvolle, betaalbare, bereikbare en toegankelijke kinderopvang voor elk kind in Oudenaarde. Het LOK is bevoegd voor de voorschoolse, buitenschoolse, flexibele en occasionele opvang.
 

Deze adviesraad heeft als wettelijk vastgelegde opdrachten:

 • Het adviseren van het lokaal bestuur bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang;
 • Het adviseren van het lokaal bestuur over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang;
 • Het adviseren van het lokaal bestuur met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Het lokaal overleg kinderopvang kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat zij als lokaal bestuur het initiatief nemen om de Vlaamse overheid te informeren en adviseren over de uitbouw van de opvangvoorzieningen in de gemeente.
 • Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur adviezen uitbrengen.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit:

1. De lokale actoren:

 • 1 vertegenwoordiger per kinderopvangvoorziening in
 • 1 vertegenwoordiger van het centrum voor kinderopvang
 • 1 vertegenwoordiger per organiserend bestuur van het basisonderwijs
 • 1 vertegenwoordiger van de jeugdraad, als vertegenwoordiger van de jeugdwerkinitiatieven
 • 1 vertegenwoordiger van de gezinsraad
 • 1 vertegenwoordiger van de sportdienst of de sportraad
 • 1 vertegenwoordiger per dienst ziekenopvang aan huis

2. De gebruikers:

 • 1 vertegenwoordiger per ouderraad van elke basisschool
 • 1 vertegenwoordiger van de gebruikers per kinderopvangvoorziening
 • 1 vertegenwoordiger van de ouders en 1 vertegenwoordiger van de grootouders van de Gezinsbond
 • 1 vertegenwoordiger van de VDAB
 • 5 vertegenwoordigers van de individuele ouders en grootouders
 • 1 vertegenwoordiger per doelgroepwerking (personen met een handicap, allochtonen, kansarmen, …)

3. Het lokaal bestuur:

 • Sociale dienst stadsbestuur en OCMW
 • 1 vertegenwoordiger van de kinderopvang- en vrijetijdsinitiatieven van het stadsbestuur

4. Een afgevaardigde van Kind en Gezin.

Foto's dag van de Kinderbegeleider 2021

Dinsdag 12 oktober 2021 - Salons Mantovani
Receptie met attentie voor de kinderbegeleiders.