Geluidsnormen

Geluidsnorm muziek: afwijking aanvragen

Wat

Als je een evenement organiseert met elektronisch versterkte muziek (optreden, fuif, achtergrondmuziek,... ), dan moet je rekening houden met de wettelijke geluidsnormen. Het toegelaten geproduceerde geluidsniveau bedraagt LAeq,15 min 85 dB(A). Bovendien moet je ook rekening houden met de omgevingsnormen.
Een activiteit in open lucht of een tent zal meestal een overtreding van de omgevingsnormen veroorzaken.

Voor een optreden of fuif zal je muziek willen spelen van een hoger geluidsniveau. Dergelijke activiteiten brengen vaak ook een overschrijding van de omgevingsnormen met zich mee.

Voor een openbaar evenement dat kadert in een bijzondere gelegenheid (kermis, buurtfeest, jaarfeest vereniging, ...) kan je een afwijking op de geldende geluidsnormen vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Een geluidsniveau kan worden aangevraagd van

≤ 85 dB(A) LAeq,15min

> 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

of van

> 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min.

Deze afwijking houdt ook een ontheffing van de omgevingsnormen in.

Voorwaarden

Een afwijking kan enkel verkregen worden voor openbare activiteiten die kaderen in een bijzondere gelegenheid. Voor privéfeesten worden geen afwijkingen toegestaan (voor deze feesten gelden enkel de omgevingsnormen).

Afwijkingen worden maximum verleend tot 1u 's ochtends op weekdagen en tot 3u 's ochtends (met afbouw) in weekends en op feestdagen.

Er is steeds een verplichting tot het meten en zichtbaar maken van het geluidsniveau.

Registratie van het geluidsniveau is verplicht voor alle evenementen die duren tot na middernacht. De geregistreerde gegevens worden binnen de week na de activiteit overgemaakt aan de milieudienst.

Afwijkingen tot 100 dB(A) LAeq,60min worden enkel toegestaan voor grote evenementen (festivals). In dat geval moet je meten én registreren én bovendien gratis gehoorbescherming ter beschikking stellen.

Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden opleggen.

Procedure

Je moet de aanvraag tot afwijking minstens 8 weken voor de datum van het evenement indienen, als onderdeel van het evenementenformulier.

Het college van burgemeester en schepenen beslist hierover en kan steeds beperkende maatregelen opleggen.

Regelgeving
  • Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet) en verdere wijzigingen.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) en verdere wijzigingen.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en verdere wijzigingen.
  • Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 19 juni 2017 betreffende het Reglement voor het verlenen van afwijkingen op de geluidsnormen voor evenementen.