Verzekeringen

Als je een evenement organiseert ben je ook verantwoordelijk voor het afsluiten van de nodige en/of gewenste verzekeringspolissen. Hier vind je een overzicht van de soorten verzekeringen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de kosten van eventuele schade die ontstaat door een fout van een persoon die actief is in jouw vereniging (lid, bestuur, vrijwilliger,..). Voor organisaties die vallen onder toepassing van de vrijwilligerswet is een vrijwilligerspolis wettelijk verplicht. De verenigingen die niet onder deze wet vallen, worden sterk aangeraden dergelijke verzekering af te sluiten!

Lichamelijke ongevallen 

Deze verzekering dekt de lichamelijke schade opgelopen door deelnemers en/of vrijwillige medewerkers aan een evenement, zonder dat er een fout moet bewezen worden. De verzekering voor deelnemers is aangewezen indien het een risicovol evenement betreft, de verzekering voor vrijwillige medewerkers is aangewezen en in sommige gevallen zelfs verplicht (art. 6 vrijwilligerswet).

Rechtsbijstand

Via deze verzekering worden kosten gedekt wanneer je beroep moet doen op deskundige, juridische bijstand om je rechten te verdedigen of claims te betwisten.

Gratis vrijwilligersverzekering

Sinds april 2019 wordt een gratis verzekering aangeboden door Vlaanderen, i.s.m. het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Via hun website kan je alle info hieromtrent nalezen en heel eenvoudig een erkenningsnummer aanvragen voor 1000 gratis vrijwilligersuren gedurende 12 maanden. Na elke periode kan de erkenning verlengd worden. Nadat je een erkenningsnummer aangevraagd hebt krijg je binnen de 3 weken een goedkeuring, waarna je je activiteiten kan beheren op dit platform. Opgelet: alle activiteiten moeten min. 48 uren vooraf aangegeven worden.

Brand

Deze verzekering dekt de schade aan een gebouw door brand, storm, hagel en ijsdruk. Als je een gebouw van een ander gebruikt, dien je na te gaan of de brandverzekering van de eigenaar ook van toepassing is op jouw evenement. Is dit niet het geval dan is het ten zeerste aangewezen om als gebruiker een tijdelijke brandverzekering af te sluiten.

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Deze verzekering dekt de schade opgelopen door derden ten gevolge van brand of ontploffing, ongeacht de aansprakelijkheid voor deze brand of ontploffing. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor uitbaters van welbepaalde inrichtingen die publiek toegankelijk zijn. Meer info: wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing (in te vullen velden: Juridische aard: wet, afkondigingsdatum: 1979-07-30, opzoeking, lijst en detail) en KB van 28/02/1991 betreffende inrichtingen die onder toepassing vallen van hoofdstuk II wet 30/07/1979 (in te vullen velden: Juridische aard: KB, afkondigingsdatum: 1991-02-28, opzoeking, lijst en detail).

Contractuele aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de schade geleden door jouw medecontractant n.a.v. de uitvoering van een contract. Een voorbeeld kan zijn: schade aan de vloer door het verslepen van een zware tapinstallatie in een gebouw dat je huurt voor de organisatie van je evenement. Deze contractuele aansprakelijkheid is meestal uitgesloten in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Alle risico's 

Deze verzekering dekt de schade aan je eigen materialen of deze die je gebruikt van een derde en dit tegen “alle risico’s” (diefstal, vandalisme, schade,…). Deze verzekering is aangewezen als je dure materialen gebruikt op een plaats die een aantal risico’s met zich meebrengt (bijvoorbeeld: klank- en lichtinstallatie, computers,..).

 

Neem de tijd om bovenstaande eens grondig te overlopen met je eigen verzekeraar. Verschillende makelaars hebben zelfs een speciaal pakket voor verenigingen, zodat je (ver)zeker(d) bent!