Bewaking en security bij evenementen

Algemene info

De lokale overheid kan je verplichten om security in te zetten op je evenement of fuif, maar je kan er ook zelf voor kiezen.

Dit kan met een professionele bewakingsfirma en/of met vrijwilligers.

Als je met vrijwilligers wil werken moet je rekening houden met de wetgeving private en bijzondere veiligheid en moet je steeds een toestemming hebben van de burgemeester.
 

Voorwaarden om vrijwilligers in te zetten voor een bewakingsactiviteit

 • Als organiserende vereniging beoog je geen winstoogmerk en streeft je een ander doel na dan het organiseren van evenementen.
 • De bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend in het kader van een evenement of een occasionele dansgelegenheid.
 • De personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet, zijn lid van de organiserende vereniging of hebben een effectieve en aanwijsbare band (bvb. oudervereniging, supportersclub van een sportploeg, oudleiding van een jeugdbeweging,..).
 • Het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende en onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement of de occasionele dansgelegenheid (bijv. fuif).
 • De personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen (bijgevolg kunnen professionele bewakingsagenten niet ingezet worden via het verenigingsregime zelf), met een max. van 4 keer per jaar.
 • Ze mogen dit enkel onbezoldigd doen, ze kunnen geen vergoeding in natura noch fooien ontvangen. Als organisator mag je je bewakers wel een vrijwilligersvergoeding aanbieden, omdat die bedoeld is om kosten te vergoeden. Ook eten en drinken mag je voorzien, zolang dat beperkt blijft tot een normaal verbruik tijdens het uitvoeren van de bewakingsactiviteit.
 • Je hebt hiervoor de toestemming van de burgemeester.
   

Persoonsvoorwaarden voor de vrijwilligers

Volgens art. 61 van de wet tot regeling van de private en bijzonder veiligheid moeten de vrijwilligers:

 • Minstens 18 jaar oud zijn;
 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer;
 • Niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, noch een functie hebben in een penitentiaire instelling, noch activiteiten uitoefenen van privédetective, van wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen
 • Beantwoorden aan het profiel, zoals bedoeld in artikel 64 van wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid; 
 • Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 • Niet tegelijkertijd deel uitmaken van een onderneming of van een interne dienst, vergund voor de uitoefening van bewakingsactiviteit "bewaking uitgaansmilieu" en van een andere niet-geassocieerde onderneming of interne dienst die vergund is voor andere activiteiten;
 • In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;

Hoe kan je een toelating voor het inzetten van vrijwilligers voor bewakingsactiviteiten aanvragen?

De aanvraag voor het inzetten van vrijwilligers zit vervat in de algemene evenementenaanvraag.

Mocht je die om één of andere reden gemist hebben, kan je onderaan deze pagina het afzonderlijke aanvraagformulier terugvinden.
 

Welke documenten kan je voorleggen op je evenement?

Het is belangrijk dat je de toelating van de burgemeester samen met de lijst met de persoonsgegevens van de betrokken vrijwilligers bij te houden op het evenement!