Versterkte samenwerking

met Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem

Een fusie of geen fusie? Voor het eerst in Vlaanderen hebben lokale besturen eerst bij hun inwoners gepolst vooraleer een politieke beslissing over een fusie te nemen. De voorbije maanden onderzochten Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem of een fusie of doorgedreven samenwerking hen kan versterken.

Op basis van deze resultaten hebben we besloten om de haalbaarheid van fuseren niet verder te onderzoeken. We zullen wel sterker samenwerken binnen de referentieregio Vlaamse Ardennen. In plaats van een fusie, wordt er dus een voorstel tot intensere en sterke samenwerking voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Haalbaarheidsstudie

Samen met Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem lieten we een studie opmaken door studiebureaus EY en Common Ground om de kansen en risico’s in kaart te brengen. De studie omvatte een participatietraject bij zowel onze inwoners als de medewerkers in onze organisaties en een bestuurskrachtanalyse waarbij objectieve parameters in kaart werden gebracht. De inzichten uit deze drie luiken hadden als doel om ons te ondersteunen de politieke afweging te maken: gaan we al dan niet voor een fusie?

Het is uniek in Vlaanderen dat het participatietraject plaatsvond voor de definitieve politieke beslissing. Voor de vier besturen was het essentieel om de beslissing pas te nemen wanneer we zowel over een cijfermatige analyse beschikten als over een analyse van het draagvlak bij onze inwoners en medewerkers.

Participatietraject bij de inwoners

Voor de zomer werd een participatietraject georganiseerd bij de inwoners met zowel een digitale bevraging als een gespreksavond. De inwoners gaven aan dat ze kansen zagen in het intensiever samenwerken en dat daardoor de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening zal stijgen, maar dat daarvoor geen fusie nodig is. De lokale eigenheid was een belangrijk aandachtspunt.

Bij alle participatiemomenten was het duidelijk dat het draagvlak ontbreekt om op dit moment met onze vier besturen te fuseren. We willen dan ook luisteren naar dit signaal en zetten in op een versterkte samenwerking zonder te fuseren.

Gunstig socio-economisch profiel

Door de krachten te bundelen konden de vier besturen aan bestuurskracht winnen door de schuldovername van de Vlaamse Overheid met een fusiebonus van ongeveer 30 miljoen euro. Schaalvergroting laat bovendien toe om de dienstverlening anders te organiseren, om een aantrekkelijkere werkgever te worden en om de regionale referentie bij uitstek te worden op gebied van cultuur, sport, recreatie en dienstverlening.

Een bestuurskrachtanalyse bekeek in welke mate de besturen voldoende capaciteit, zoals financiële middelen en personeel, hebben om de uitdagingen waarvoor ze staan het hoofd te bieden. Uit de bestuurskrachtanalyse blijkt dat we elk beschikken over een vrij gunstig socio-economisch profiel en een goede financiële gezondheid. De werkloosheidsgraad en kansarmoede liggen relatief laag en de ondernemingsgraad ligt relatief hoog.

Los van het fusiedebat is deze bestuurskrachtanalyse voor onze besturen een rijke bron van informatie en een sterke omgevingsanalyse waar we verder mee aan de slag kunnen gaan.

Medewerkersbevraging

Uit de medewerkersbevraging blijkt dat de medewerkers kennisdeling als een grote kans zagen. Ook meer financiële middelen, meer mogelijkheden om participatie met burgers te organiseren en efficiëntere dienstverlening werden vaak als kansen benoemd. De medewerkers gaven aan dat ze het belangrijk vonden dat de dienstverlening voor de burger flexibel en klantvriendelijk blijft. Het is mooi om te zien dat de medewerkers binnen onze vier besturen beschikken over een sterke dienstverleningsreflex.

Samenwerken binnen de Vlaamse Ardennen

In plaats van een fusie, wordt het voorstel tot intensere en sterke samenwerking voorgelegd aan de gemeenteraden van de vier besturen. Het is niet omdat we de piste van fuseren verlaten, dat we alle voordelen van schaalvergroting mislopen. Het is onze intentie om binnen de referentieregio Vlaamse Ardennen nauwer samen te werken en ervoor te zorgen dat onze vier besturen de uitdagingen van de toekomst nog sterker aankunnen.