Vergunning Horeca inrichting

Vergunning Horeca Inrichting

Wat

De exploitatie van een vaste horeca-inrichting is onderworpen aan een vergunning uitgereikt door het stadsbestuur. Een exploitant mag zijn zaak pas openen nadat hij over deze vergunning beschikt. Deze vergunning is geldig zolang aan alle voorwaarden daartoe is voldaan.

De vergunning wordt afgeleverd aan de exploitant voor een welbepaalde vestigingseenheid en wordt niet overgedragen aan een andere exploitant of vestigingseenheid.

De vergunning moet steeds ter beschikking zijn op het exploitatieadres.

 

Voorwaarden

Vooraleer de vergunning wordt uitgereikt door het stadsbestuur, dient de exploitant bewijs te leveren te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • een moraliteitsonderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samen ordening van de wetbepalingen inzake de slijterijen van gegiste en sterke dranken en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank
 • een onderzoek naar de hygiënische voorwaarden zoals voorgeschreven in de artikelen 5 en 6 van het Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samen ordening van de wetbepalingen inzake de slijterijen van gegiste en sterke dranken
 • beschikken over de wettelijk verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing in het geval de horecazaak behoort tot één van de categorieën van inrichtingen opgenomen in de lijst van artikel 1 van het K.B. van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder toepassing vallen van hoofdstuk 2 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffingen en betreffende de verplichte verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen
 • voldoen aan de bepalingen zoals voorgeschreven door het gemeentelijk reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen
 • bewijs van aangifte Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • bewijs van aangifte Unisono
 • een gedetailleerd grondplan met afmetingen van de horeca-inrichting
Procedure

Minstens één maand vóór de (her)opening van je horecazaak, bezorg je het aanvraagformulier ingevuld aan de dienst economie samen met alle gevraagde documenten.

De dienst economie zorgt in samenwerking met de lokale politie voor het hygiëneverslag.

We onderzoeken ook de stedenbouwkundig vergunde toestand van het pand waarvoor de aanvraag is ingediend. Daar moet uit blijken dat de horecafunctie op die locatie stedenbouwkundig vergund is of rechtmatig tot stand gekomen is.

Wat Meebrengen

Deze documenten moet je verplicht toevoegen:

 • Kopie van de identiteitskaart van de exploitant
 • Uittreksel uit het strafregister model '596.1-8 dranken’ (max. 3 maanden oud) van alle uitbaters en vennoten die gekend zijn in de KBO of het Belgisch Staatsblad
 • Ingevuld aangifteformulier FAVV of ander bewijs van aangifte : https://www.favv-afsca.be/professionelen/erkenningen/aanvraag
 • Ingevuld aangifteformulier Unisono of ander bewijs van aangifte :https://unisono.be/nl
 • Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen waaruit blijkt dat de vestigingseenheid openomen werd
 • Een attest van de verzekeringsmaatschappij voor BA voor deze uitbating en een attest van de verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing
Bedrag

De vergunning Horeca Inrichting wordt gratis afgeleverd en blijft geldig zolang je uitbater bent van de horecazaak.

Uitzonderingen

In Oudenaarde moet ook een pop-up horecazaak over een vergunning beschikken.

Is de pop-up in een bestaand, leegstaand pand? Gebruik dan ook het aanvraagformulier op deze pagina.

Zal de pop-up in open lucht ingericht worden? Contacteer minstens drie maanden vooraf de dienst economie

Regelgeving

Algemeen Politiereglement 29.03.2021