ronde van vlaanderen

eventueel

Erkenning sportvereniging

Wat

Sportclubs van Oudenaarde die erkend zijn door de stad kunnen van verschillende vormen van betoelaging genieten.

 

Voorwaarden

Artikel 1:

Komen in aanmerking voor erkenning:

  1. verenigingen zonder winstoogmerk;
  2. feitelijke verenigingen.

 

Artikel 2:

Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging: verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke vereniging via andere gemeentelijke erkenningsreglementen.

 

Artikel 3:

De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.

 

Artikel 4:

Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging moet in het bezit zijn van de sportdienst.

 

Artikel 5:

De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met respectievelijk volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris.

 

Artikel 6:

Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 10 actieve leden hebben.

 

Artikel 7:

De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn.

 

Artikel 8:

De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de sportvereniging moeten in het Nederlands aanwezig zijn op de zetel.

 

Artikel 9:

Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied of kan aanduiden dat het zinvol is deze activiteiten buiten de gemeente uit te voeren of te organiseren, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.

Artikel 10:

De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. minimum 1 sportactiviteit per week gedurende minstens  20 weken per jaar.

 

Artikel 11:

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers en de lichamelijke ongevallen van de clubleden moeten  door een verzekering gedekt zijn.

 

Artikel 12:

De sportvereniging heeft de Panathlon Verklaring ondertekend en heeft dit gecommuniceerd naar haar leden.

 

Artikel 13:

De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:

-          De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst. De bekendmaking van de erkenning vindt plaats binnen 30 dagen.

-          Het college van burgemeester en schepenen erkent de clubs die voldoen aan bovenvermelde voorwaarden.

-          De erkenning geldt zolang er aan bovenvermelde voorwaarden voldaan wordt.

 

Art 14: Aansluiting bij de stedelijke sportraad is geen voorwaarde tot erkenning, maar wordt aangeraden.

Procedure

De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op dit formulier ingediend bij de sportdienst.

 

Regelgeving

Het college van burgemeester en schepenen erkent de clubs die voldoen aan de voorwaarden die je vindt in dit reglement.

snel