Zorgbeleid

Zorg voor de verschillende ontwikkelingsaspecten

Onze muziek-, woord- en danslessen passen uitstekend binnen onderwijs dat gericht is op een brede, harmonische persoonlijkheidsontwikkeling. Dit is onderwijs waarbij het team een leerproces activeert dat verschillende ontwikkelingsaspecten integreert: o.a. de ontwikkeling van de eigen identiteit; ontplooiing van de creativiteit; aandacht voor succeservaringen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld; een eigen visie en speelstijl ontwikkelen;  communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen; op een positieve en constructieve wijze omgaan met kritiek. Zo’n proces is waardevol omdat een leerling zich tijdens een dergelijke ervaringsgerichte artistieke opleiding kan ontplooien tot een fijne, authentieke en zelfbewuste persoonlijkheid, een actieve podiumkunstenaar, componist of auteur en cultuurparticipant.

Zorg voor ‘groeien’ in de zone van de naaste ontwikkeling 

Er is veel aandacht voor differentiatie. We spelen in op de verschillen tussen de leerlingen en bieden hen aangepaste opdrachten of een aangepast stappenplan aan op basis van het verschil. Zo dagen we elke leerling op een passende wijze uit en spreken hen aan in de zone van de naaste ontwikkeling. Dit doen we o.a. met spel- en oefenmateriaal :
•dat geschikt is om de gestelde leerdoelen te bereiken;
•dat aansluit bij de leefwereld, interesses en mogelijkheden van de leerlingen;
•dat de leerlingen passend uitdaagt: niet te moeilijk en niet te gemakkelijk (in de zone van de naaste ontwikkeling);
•dat de verbeelding en creativiteit van de leerlingen prikkelt;
•dat het gevoel voor esthetiek en artisticiteit aanwakkert.
 

Zorg bij het samenstellen van klasgroepen

Bij het samenstellen van de klasgroepen is er veel aandacht voor het groeperen van de leerlingen volgens hun leerstatus en (mentale) leeftijd. We zoeken naar een goede match, zodat de groepsdynamiek de kwaliteit van het leerproces bevordert.

Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Ook leerlingen die in functie van onderwijs speciale ondersteuning nodig hebben omwille van een beperking, zijn welkom. Ons team zorgt ervoor dat leerlingen met leerstoornissen en leerproblemen minder hinder ondervinden van hun specifieke moeilijkheid. Samen met de ouders en de leerkrachten van het leerplichtonderwijs bespreken we welke maatregelen we kunnen treffen.

We zetten STICORDI-maatregelen in: 

STImuleren: aanmoedigen en het positieve benadrukken. 
Compenseren: het gebruik van bepaalde (technische) hulpmiddelen toelaten. 
Remediëren: individuele leerhulp aanbieden om zo leerachterstand te vermijden. 

De ‘R’ gebruiken we dubbel voor ‘Relativeren’.

Differentiëren: variatie aanbrengen in de leerstof en aanpak om zo beter te kunnen inspelen op de noden.
•dIspenseren: bepaalde onderdelen van het leerprogramma laten vallen en waar mogelijk vervangen door iets gelijkwaardigs.

In het kader van Sticordi kunnen kinderen in de tweede graad Muziek, naast het Muziekatelier en de les Instrument, een uur Groepsmusiceren volgen. Er zijn twee opties:
•Groepsmusiceren met een focus op de ontwikkeling van ritmiek;
•Groepsmusiceren met een focus op de melo-harmonische ontwikkeling.
De klassenraad oriënteert de leerlingen.

Zorg voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs

Onze deur staat open voor leerlingen van alle onderwijsvormen, ook voor kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs (BuLO en BuSO). Deze leerlingen met een verstandelijke en/of fysieke beperking volgen de lessen (soms projectmatig) samen met leerlingen zonder verstandelijke en fysieke beperking (inclusie), of ze worden gegroepeerd volgens hun mogelijkheden. Ook voor deze leerlingen, die voor onderwijs speciale ondersteuning nodig hebben, passen we de leerstof en de aanpak aan zodat ook zij kunnen leren in de zone van de naaste ontwikkeling.

De zorgfiche kan u terugvinden onder documenten