Gezinsraad

De gezinsraad is de oudste stedelijke adviesraad van Oudenaarde.

De raad werd opgericht op 5 november 1965.

Even voorstellen...

De gezinsraad – als officieel erkende woordvoerder van de gezinnen - adviseert het stadsbestuur over alle kwesties op lokaal vlak die de gezinnen aanbelangen. (...) De raad bezit de bevoegdheid (...) advies te verstrekken over de morele, sociale, economische, hygiënische, culturele, pedagogische en juridische aspecten van problemen op plaatselijk vlak, voor de gemeenschap der gezinnen (...) . (statuten dd 1965, gewijzigd op 13/10/1977 en 12/06/2006).
Hierbij is het niet onbelangrijk om te weten dat in de Afsprakennota van 1/10/1984 de gemeenteraad zich ertoe verbonden heeft op elk advies van de raad een –al dan niet gunstig- antwoord te geven ! In oktober 2008 werd een nieuwe afsprakennota door de gemeenteraad goedgekeurd.

De gezinsraad is samengesteld uit 2 afgevaardigden per afdeling van de erkende socio-culturele verenigingen van Oudenaarde, de schepen van sociale zaken, 2 gemeenteraadsleden, 1 afgevaardigde van de sportraad, de seniorenraad, de jeugdraad en de cultuurraad, en de adviesraad voor personen met een handicap, een vertegenwoordiger van de sociale dienst van de stad en gecoöpteerde leden.
Wat besproken of beslist wordt op de gezinsraad wordt door de vertegenwoordigers doorgespeeld aan hun verenigingen. Zo ontstaat er een wisselwerking.

Enkele belangrijke projecten, gerealiseerd na advies van de gezinsraad van Oudenaarde :

 • 1966: toekenning door het OCMW van een financiële steun (per gepresteerd werkuur) aan de vrije diensten voor gezinshulp;
 • 1971: oprichting gemeentelijke dienst babysitting;
 • 1973: oprichting gemeentelijke dienst kinderdagverblijven;
 • 1980: een eerste administratieve gids werd uitgegeven; een tweede volgde in 1982 en later werd dit voorbeeld gevolgd door de stad zelf met de Infokrant;
 • 1984: inrichting van speelvakanties voor kinderen van 4 tot 14 jaar;
 • 1989: aankoop door het stadsbestuur van alarmsystemen voor bejaarden, de aankoop en het beheer gebeurt nu door het OCMW;
 • 1993: invoering van alternatieve straffen voor jongeren;
 • 1997-1998: onderzoek verkeersveiligheid als voetganger, fietser en automobilist
 • 1998-1999: onderzoek veiligheid jeugdlokalen en speelpleinen
 • 2000-2001: enquête mobiliteit
 • 2001-2002: enquête buitenschoolse kinderopvang
 • 2003-2004: onderzoek toegankelijkheid openbare gebouwen
 • 2005: aanleg 1ste geboortebos
 • 2006: herwerken statuten gezinsraad en aanleg 2de geboortebos
 • 2007: aanleg 3de geboortebos
 • 2008: lenteschoonmaak in Oudenaarde en aanleg 4de geboortebos
 • 2009: 2e lenteschoonmaak in Oudenaarde en aanleg 5de geboortebos
 • 2010: organisatie 1e infoavond opvoedingsondersteuning (tieners op vrijersvoeten) en aanleg 6de geboortebos
 • 2011: organisatie 2e infoavond opvoedingsondersteuning (stress in huis) en aanleg 7e geboortebos
 • 2012: memorandum nav de gemeenteraadsverkiezingen; 8ste geboortebos
 • 2013: nieuwe samenstelling gezinsraad en verkiezing bestuur; 9de geboortebos op een 3de locatie (Lotharingenbos)
 • 2014: problematiek kwetsbare jongeren; feesteditie: 10de geboortebos op een 4de locatie (bos Meerspoort Zuid)
 • 2015: viering 50-jarig jubileum; 11de geboortebos

Dit is slechts een greep uit de vele realisaties na adviezen van de raad. Ook vele andere kwesties die het gezin aanbelangen werden en worden ten gronde besproken en beoordeeld zoals onderwijs, tewerkstellingsprojecten, drugsproblematiek, verkeer, e.a.
Daarnaast worden regelmatig infovergaderingen georganiseerd voor de leden van de gezinsraad over uiteenlopende onderwerpen, o.a.:

 • diftar
 • voorstelling van de verschillende stadsdiensten
 • brandweer en het rampenplan
 • politiehervorming
 • OCMW Oudenaarde
 • Mobiliteitsplan Oudenaarde
 • Belbus
 • Medewerking aan preventieactie borstkanker ‘Oudenaarde houdt van borsten’
 • Bezoek aan stedelijke kinderopvang Begijnhof en De Kameleon (school voor buitengewoon onderwijs)
 • voorstelling van het project ‘Lets’
 • bespreking enquête Gezinsbond: focus op gezinsvriendelijke gemeenten
 • plannen nieuw zwembad
 • BBC en meerjarenplanning
 • GAS-reglementering en wijkwerking
 • reglement nieuw containerpark
 • Huis van het Kind
 • werking de KABA
 • burgemeestersconvenant/klimaatverandering

Het inspraak- en adviesorgaan voor alles wat gezinnen aanbelangt, samengesteld uit afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen.

Dagelijks bestuur

Voorzitter:Dina Librecht
Ondervoorzitter:Marjan Beugnies
LedenLisette Schittecatte
 Catherine Middag 
 Jacqueline Decroix