E-maildisclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is, of om andere redenen van rechtswege is beschermd.

Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, brengt u de Stad Oudenaarde op de hoogte, waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.

De Stad Oudenaarde wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Zij zijn niet aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van virussen. Aan dit bericht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Deze informatie wordt u verstrekt op basis van de op dit moment beschikbare gegevens en door personen vanuit hun specifiek professioneel perspectief. 

Deze informatie is onder voorbehoud en kan wijzigen als het feitenmateriaal wijzigt of nieuwe relevante perspectieven worden aangebracht.  Deze informatie vervangt geen formele procedure en kan niet voorbij gaan aan een eventueel te voeren openbaar onderzoek, adviesaanvraag, goedkeuring vanwege het college of dergelijke.