Verzoekschrift indienen

Een verzoek is een vraag aan een orgaan van de gemeente of het OCMW (*) om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente of het OCMW in te dienen.

(*) De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.
De organen van het OCMW zijn de OCMW-raad, het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter van de OCMW-raad, de voorzitter van het vast bureau, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de algemeen directeur en elk ander orgaan van het OCMW dat als overheid optreedt.

 

Voorwaarden:

Verzoekschriften aan een orgaan die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van dit orgaan behoort, zijn onontvankelijk.
Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het OCMW. Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van de gemeente behoren, worden overgemaakt aan het bevoegde orgaan van de gemeente. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht. 

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

  • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  • het een loutere mening is en geen concreet verzoek;
  • de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
  • het taalgebruik ervan beledigend is.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

 

Procedure:

Verzoekschriften moeten schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn, met vermelding van naam, voornaam en adres van de indiener(s). Er moet ook expliciet worden vermeld dat het een verzoekschrift betreft.

Verzoekschriften kunnen, ter attentie van het betreffende orgaan, opgestuurd worden naar het Administratief Centrum Maagdendale (Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde) of daar afgegeven worden.

Betreft het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.
Is het een verzoekschrift voor de OCMW-raad, dan plaatst de voorzitter van de OCMW-raad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende OCMW-raad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen.  Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken. De OCMW-raad kan hetzelfde doen naar het vast bureau of het bijzonder comité.

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan vragen om gehoord te worden door het betrokken orgaan van de gemeente.  In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Het betrokken orgaan van de stad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

 

BURGERINITIATIEVEN:

Burgerinitiatieven gesteund door 1% van de bevolking kunnen hun voorstel aan de raadsleden toelichten op het einde van de zitting. Een aanvraag wordt ten minste 14 dagen voor aanvang van de gemeenteraad bij de voorzitter van de gemeenteraad ingediend. De indiener krijgt maximum 5 minuten de tijd om zijn voorstel of vraag toe te lichten. Het initiatief wordt ten gronde behandeld in de eerstvolgende raadscommissie en ten laatste twee maanden na de toelichting. Deze procedure geldt ook voor de OCMW-raad.