​De stad Oudenaarde respecteert jouw privacy

De stad Oudenaarde vindt de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens erg belangrijk. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze privacyverklaring willen we u uitleggen hoe we met uw gegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

 

Wat is die Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Die 'AVG' is gebaseerd op de  Europese privacywegeving. Sinds 25 mei 2018 is de  Europese privacywet van kracht. In de media gebruikt  men vaak de volledige Engelstalige benaming:  General Data Protection Regulation of kortweg GDPR. In het Nederlands is dat  Algemene Verordening Gegevensbescherming,  afgekort : AVG. Deze wet bepaalt hoe personen en diensten met persoonsgegevens moeten omgaan en zorgt voor nog meer transparantie en controle over uw gegevens.

 

Wat verstaan we onder gegevensverwerking ?

Met "gegevensverwerking" wordt bedoeld: elke mogelijke bewerking die op deze persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, beheren of meedelen.

 

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

De Stad Oudenaarde is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor.  In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van de Stad Oudenaarde zomaar toegang heeft tot uw gegevens. Uw persoonsgegevens komen enkel bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht.

Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met IT-partners. Deze zorgen samen met onze ICT-afdeling voor de informaticatoepassingen van de Stad Oudenaarde en ondersteunen ons  als 'verwerker'’ bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Met al die verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde hoge standaarden met betrekking tot gegevensbescherming  gebruiken.

De Stad Oudenaarde is niet altijd de enige ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij gedeelde projecten met andere organisaties. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te sturen naar andere overheden, zoals bijvoorbeeld  de Vlaamse of de Federale overheid.

 

Juridische basis om 'rechtmatig' persoonsgegevens te verwerken.

De Stad Oudenaarde gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de 'rechtmatigheid' genoemd.

 Onze 4 belangrijkste juridische basissen zijn:

 1. U geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen u hierbij goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe u uw toestemming eenvoudig weer kunt intrekken, hoelang we om uw gegevens zulle bewaren en indien van toepassing met wie we uw gegevens zullen delen. U geeft uw toestemming  met kennis van zake. Een voorbeeld: U geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Wij vragen hiervoor de strikt noodzakelijke gegevens die wij enkel gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief.
   
 2. We verwerken uw persoonsgegevens, omdat u een overeenkomst hebt aangegaan met de Stad Oudenaarde. Een voorbeeld: U doet een beroep op de diensten van één van de woonzorgcentra van het OCMW Oudenaarde? Dan sluit u daarvoor vooraf een overeenkomst. Daarin staat onder andere ook waarvoor we uw persoonsgegevens zullen gebruiken tijdens uw verblijf in het woonzorgcentrum.
   
 3. We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving, Federale wetten of Vlaamse decreten en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten. En daarnaast is de AVG zelf soms ook de juridische basis, bijvoorbeeld voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek en voor archivering in het algemeen belang. Een voorbeeld: De Dienst Burgerzaken van de Stad is verplicht om gegevens van iedere inwoner van Oudenaarde op te nemen in het bevolkingsregister.
   
 4. We gebruiken uw gegevens om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren. Een voorbeeld: Het OCMW kent jaarlijks een verwarmingspremie toe aan mensen met een leefloon, een equivalent leefloon of met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Ook cliënten die recht maken op een tegemoetkoming in de huishuur van het OCMW komen in aanmerking.

In bijzondere gevallen kunnen we uw persoonsgegevens ook verwerken om u te beschermen. We doen dat wel alleen in hoogst uitzonderlijke levensbedreigende noodsituaties of rampen.

 

Welke rechten hebt u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er ook voor dat u een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

Recht op inzage en gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het inzagerecht voor uw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van uw identiteit, zodat we zeker zijn dat we uw persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen. Als u vraagt om uw gegevens in te kijken, kan u die in digitale vorm ophalen aan het loket.

Recht op verbetering

Merkt u dat de Stad Oudenaarde foute of onvolledige persoonsgegevens over u heeft? U hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren.

Recht om ‘vergeten’ te worden

In een aantal gevallen hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:

 • als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze eerst verwerkten
 • als we uw toestemming nodig hebben om ze te verwerken en u beslist om uw toestemming in te trekken
 • als u gerechtvaardigd bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten
 • als we wettelijk verplicht worden om uw gegevens te verwijderen

Opgelet. Vaak zijn we verplicht om uw gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan uw wens om vergeten te worden. U kunt bijvoorbeeld niet geschrapt worden uit het bevolkingsregister.

Het recht op beperking van de verwerking, het recht op bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

U hebt het recht om de verwerking te beperken:

als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist tijdens een periode die ons toelaat om de juistheid van uw gegevens na te gaan
als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u die wel nog nodig hebt voor een gerechtelijke procedure
als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten

U hebt het recht om bezwaar te maken als we uw persoonsgegevens verwerken voor onze taken van algemeen belang of onze opdrachten van openbaar gezag. Als uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder doorwegen dan de gerechtvaardigde gronden van de Stad Oudenaarde, zullen we stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens.

De overheid bepaalt vaak zuiver op basis van een aantal kenmerken of u in aanmerking komt voor een iets (zoals een studiebeurs). U hebt het recht om daar een menselijke tussenkomt in te vragen als dat voor u grote gevolgen kan hebben, behalve:

als we uw persoonsgegevens op die manier moeten verwerken volgens een overeenkomst die we met u gesloten hebben
als dat wettelijk is toegelaten en uw rechten en vrijheden daarbij beschermd worden
als u ons uitdrukkelijk toestemming verleent

 

Hoe kunt u die rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten op verschillende manieren uitoefenen:

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming schriftelijk contacteren via onderstaande gegevens:

Stad Oudenaarde
​t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming
Meerspoort        30
9700   Oudenaarde
dpo@oudenaarde.be

We bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we uw verzoek en het bewijs van uw identiteit ontvangen hebben. Gebruik maken van uw rechten is gratis. Echter indien uw vraag buitensporig is of als u herhaaldelijk dezelfde vraag stelt, kan de Stad Oudenaarde u toch een vergoeding vragen of uw verzoek weigeren.

 

Vragen, opmerkingen of klachten?

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy? Neem dan contact op met onze Functionaris voor gegevensbescherming  van de Stad Oudenaarde:

Stad Oudenaarde
t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming
Meerspoort        30
9700   Oudenaarde
dpo@oudenaarde.be

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) op toezichtcommissie@vlaanderen.be of op Vlaamse Toezichtcommissie per adres  Havenlaan 88, 1000 Brussel.

Website van de Vlaamse Toezichtcommissie 

Gebruik hiervoor het modelformulier van de VTC