Ons project

Artistiek Pedagogisch Project

Het artistiek pedagogisch project is het geheel aan fundamentele uitgangspunten die door het schoolbestuur voor de academie zijn vastgelegd. Elk personeelslid van de academie onderschrijft deze uitgangspunten vanuit zijn eigenheid.

(Hieronder een korte uiteenzetting van de kernpunten. Voor meer info kan u hier het volledige document raadplegen.)

KUNSTONDERWIJS MET EEN MISSIE

De missie is het fundament onder ons onderwijs: wat onze academie wil zijn of ‘waar we voor gaan’:

Het academieteam wil via een ervaringsgerichte artistieke opleiding een leerproces begeleiden waarin elke leerling zich volgens zijn of haar leerstatus en leervermogen kan ontplooien tot een fijne, authentieke en zelfbewuste persoonlijkheid, een actieve podiumkunstenaar, componist of auteur en cultuurparticipant.

In deze missie staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal. We laten hen stapsgewijs groeien naar een hogere leerstatus en dat in een veilig en warm leerklimaat.

De missie bevat vijf uitgangspunten of thema’s:

 
KUNSTONDERWIJS MET MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

De academie engageert zich om in de regio een motor voor cultuur te zijn en een betekenisvolle exponent in het (kunst)onderwijslandschap.

 
KUNSTONDERWIJS  MET AANDACHT VOOR SPEELRUIMTE

De academie wil vanuit de leervraag de mogelijkheden en vaardigheden van de leerlingen onderzoeken en uitbreiden. In dit leerproces is er veel ruimte om te experimenteren, eigen initiatieven uit te breiden en te leren uit mislukkingen.

Bovendien steunt het leerproces op leerlijnen die doelbewust worden uitgetekend en dit op basis van de leerplannen en de missie en visie van de academie.

 
ONDERWIJS GERICHT OP ARTISTIEK VORMEN

Het leerproces beperkt zich niet tot louter reproduceren. Creativiteit en expressie komen ruim aan bod en dit om het algemeen artistiek kennen, kunnen en beleven te ontwikkelen. Binnen dit leerproces is er veel aandacht voor de bewustwording van referentiekaders, contexten en authenticiteit.

 
COMPETENTIEGERICHT KUNSTONDERWIJS

Via competentiegericht leren beoogt de academie de leerlingen, op basis van de al verworven attitudes, kennis en vaardigheden, nieuwe competenties (verder) te laten ontwikkelen.

 
ONTWIKKELINGSGERICHT KUNSTONDERWIJS

De academie wil een leerproces activeren dat rekening houdt met verschillende ontwikkelingsaspecten:

 • het gevoelsmatige: ontwikkelen van attitudes, affiniteit en motivatie;
 • het cognitieve: verwerven van kennis;
 • het technische: uitbouwen van en motiveren tot een bepaald niveau van technisch kunnen. De opbouw van het technisch kunnen ondersteunt de ontwikkeling naar authenticiteit.

De kracht van ons onderwijsproject is de synergie die we tussen de thema’s beogen. Schematisch stellen we dit zo voor:

 

Kunstonderwijs met Visie

De visie vertelt hoe we de missie handen en voeten geven. 

We beschrijven de visie in het schoolwerkplan. Dit plan is een dynamisch werkinstrument van ons team. Hierin formuleren we pedagogisch-didactische aspecten op die we met bijzondere zorg willen hanteren, zoals:

 • een creatieve en inspirerende ontmoetingsplaats creëren;
 • functioneren in een socio-culturele context;
 • het cultureel artistiek referentiekader onderzoeken;
 • authentiek artistiek beleven en handelen;
 • traditie in relatie tot innovatie en historisme
 • samenwerking tussen verschillende artistieke disciplines/domeinen;
 • aandacht voor differentiatie: leren in de zone van de naaste ontwikkeling;
 • aandacht voor persoons-, sociaal en artistiek gerichte vaardigheden;
 • een thematisch-concentrische werkwijze hanteren;
 • ervaringsgericht (spelend) leren;
 • expressie en creativiteit stimuleren;
 • kerngedachten ‘Muzische vorming’ integreren.
 • Via de synergie tussen o.a. de hierboven opgesomde pedagogisch-didactische aspecten geven we aan de missie gestalte. 
 • De onderwijsvisie en de ontwikkeling ervan steunt op research en vloeit voort uit werkervaring en dialoog. 
   

Download HIER het academiereglement.