Natuurgebieden

De Vlaamse Ardennen tellen diverse natuurgebieden met een heel rijke fauna en flora. Natuurliefhebbers vinden zeker hun gading langs de prachtige Meersen en de vele valleigebieden.

Langemeersen

Eeuwenlang overstroomde de Schelde de Langemeersen. Dit resulteerde in een rijke kleibodem. Op de hooilanden kan je grote ratelaar, dotterbloem, koekoeksbloem, waterkruiskruid en pijptorkruid aantreffen. Talrijke vogels broeden er, waaronder soms paapje, sprinkhaanrietzanger en zomertaling. Door een gepast beheer wordt gehoopt dat de watersnip als broedvogel terugkomt. De Langemeersen zijn 26 ha groot en liggen in de Scheldevallei ten zuiden van Oudenaarde, deels in Oudenaarde, deels in Wortegem-Petegem.

Bezoekmogelijkheid

De Langemeersen zijn alleen toegankelijk in groep met gids. Het meersengebied kan wel overschouwd worden van op de dijk langsheen de Schelde, het fietspad langs de industriezone De Coupure en van op de Meersstraat in Petegem.

Meer informatie:
Paul Cardon
Tel: 055/ 31 19 92
Website: www.natuurpunt.be

Dal en Snippenweide

Het Dal en de Snippenweide zijn twee aansluitende reservaten die voor het grootste deel bestaan uit matig voedselrijke hooilanden die doorgaans erg drassig zijn waardoor het moeilijk toegankelijk is. Verder vind je er enkele oude Scheldearmen en rietveld. Het langgerekte gebied strekt zich uit tussen de spoorwegbedding in Eine en de ‘Heuvel’ in Heurne en is bijna 20 ha groot. Dal en Snippenweide maken deel uit van het ‘Landinrichtingsplan Heurne’ van de Vlaamse Landmaatschappij. Naast natuurontwikkeling komen er ook faciliteiten voor hengelaars in een aantal Schelde-armen. Er komen heel wat moerasplanten voor. De open stukken zijn bovendien aantrekkelijke rustplaatsen voor trekvogels maar zijn ook broedgebied voor een aantal soorten. De oude Scheldearmen geven dan weer de echte watervogels de nodige ruimte. Een deel is weide, een ander deel rietveld en tenslotte is er een stukje bos (wilg en populier). Bijgevolg is er plaats voor vogels als wielewaal, kleine karekiet, rietgors en blauwborst. In de oude meander groeien zwanebloem, dotterbloem en holpijp. Het rietveld wordt gemaaid als er verruiging dreigt. De weidepercelen wordt extensief begraasd om de pollenstructuur te behouden. Tweejaarlijks wordt er ook gemaaid om de kruidenvegetatie veilig te stellen. Een greep uit de soorten die hier verder nog voorkomen: dotterbloem, echte koekoeksbloem, watermunt, bosbies, moerasspirea, poelruit, valeriaan, heelblaadjes, pitrus, zeegroene rus, blauw glidkruid, gele lis, pijlkruid, …, wilde eend, watersnip, kievit, rietzanger...

Meer informatie

Patrick Feys
T: 09/ 385 85 10 of

Gerard Mornie
T: 055/ 31 80 67

Website: www.natuurpunt.be

Reytmeersen

Sinds oktober 2003 is het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) eigenaar van de Reytmeersen. Dit natuurgebied (ca. 47 ha) ligt langs de Schelde tussen de brug van Nederename en de oude Scheldemeander 'Welden'. Het ANB wil hier werk maken van een brok genietbare natuur, zowel voor mensen uit de buurt als voor de inwoners van Oudenaarde om er een frisse neus te halen. De Reytmeersen bestaan uit een lappendeken van braakliggende stukken, ruigtes, wilgenbosjes en nog enkele graslanden en akkers. Voor de wandelaars en fietsers langs de Schelde zijn de Reytmeersen een leuke afwisseling onderweg.

Meer informatie:

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
T: 09/ 265 46 40
E-mail: ovl.anb@vlaanderen.be
Website: www.natuurenbos.be

Rooigembeekvallei

Aan de noordgrens van Oudenaarde langsheen de N60 vindt u – te Mullem - een wachtbekken dat de bewoning beschermt tegen overstromingen. Dit werd, inclusief een rietveld voor waterzuivering, aangelegd in het kader van de grootschalige VLM-ruilverkavelingen (begin jaren negentig). De omgeving van dit natuurgebied Rooigembeekvallei groeide intussen uit tot een absolute hotspot voor de bourgondische, romantische en rust zoekende wandelaar. Het bewegwijzerde Valleipad van de Rooigemsebeek (13 km, inkortingen mogelijk – brochure bij Toerisme Oudenaarde) begrenst het natuurgebied en gidst u doorheen een met kleine landschapselementen bezaaid open landschap. Geprangd tussen de Bekemolen en de pittoreske dorpen Mullem en Huise is dit gebied met name waardevol door zijn bonte verscheidenheid aan natuurwaarden. In dit gebied vind je een veelheid aan vegetatietypes en bijhorend natuurbeheer op een relatief kleine oppervlakte: een valleibos, valleigrasland, ruigten, poelen en vijvers vormen een thuis voor heel wat interessante fauna en flora. Planten zoals middelste waterranonkel, bosbingelkruid, slanke sleutelbloem, gele dovenetel, bosereprijs, ijle zegge, moeraswalstro, pijptorkruid en bosbies kan je hier aantreffen. Vast word je bij elke wandeling in het gebied verrast door de relatief grote aantallen haas. Ook vos, steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel werden, naast het kleinere grut zoals o.a. veldmuis, bosmuis, dwergmuis, enz., waargenomen in het gebied. Broedgevallen van ijsvogel en dodaars alsook de aanwezigheid van buizerd, steenuil en bezoeken van bruine kiekendief, kwartel, watersnip, houtsnip en vele veldleeuweriken zijn genoteerd. Het blijft ook steeds weer uitkijken naar enkele bijzondere soorten zoals o.a. vinpootsalamander en rouwmantel (2003-2005), maar de kennis van het gebied is jong en er valt nog heel wat inventarisatiewerk te doen. Een gericht bosbeheer, graslandbeheer en de zorg voor de vele kleine landschapselementen staan garant voor een mooie toekomst van het natuurgebied. De lokale werkgroep vrijwilligers "werkgroep Rooigembeekvallei" is uitermate actief en heeft in zijn korte bestaan reeds een indrukwekkende lijst verwezenlijkingen. Het enthousiasme wordt gekoppeld aan een knowhow en doelgerichtheid; een nieuw gezicht en een extra paar handen zijn hier altijd welkom.

Meer informatie:

Gunther Groenez: Tel. 0486/ 16 74 30 of gunther.groenez@pandora.be
Patrick De Rore: patrick.de.rore@pandora.be
Dieter Geenens: dieter.geenens@hotmail.com