Vissen

Visreglement 2018 en vis- en vaarkalender 2018

Vissen op de Donkvijver en het waterspaarbekken

Om te vissen is een visvergunning verplicht. Deze kan je aanvragen in het Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17

T 055 31 46 01
Hieronder vind je het reglement.

Visreglement 2018

Reglement voor het vissen in de vijvers van de Stad Oudenaarde

 

Goedgekeurd op 9 april 2018 door het College van Burgemeester en schepenen.

 

Artikel 1.Locaties

 

Dit reglement is geldig op het Waterspaarbekken, de Donkvijver en de vijver in het Liedtspark. Deze locaties zijn aangeduid op het plan in bijlage 1.

Op vijvers, beken, rivieren, … die eigendom zijn van de Vlaamse Waterweg zijn bijkomend de Vlaamse reglementen van toepassing. Meer info is te vinden op www.visverlof.be en bij het Agentschap Natuur en Bos.

 

Artikel 2.Toegankelijkheid[1]

 

1.Donk

Parkeren gebeurt op de voorziene parkings, het hele domein is autovrij.

 

2.Waterspaarbekken

Voor het rijden en parkeren langs het Jaagpad is een toelating van de Vlaamse Waterweg nodig. Parkeren aan het Waterspaarbekken is toegelaten.

 

3.Liedtspark

Parkeren gebeurt op de voorziene parkings.

 

Artikel 3.Wie mag er vissen onder welke voorwaarden
 
1.Dagvergunning

Geldig op het Waterspaarbekken en de Donk.
Geldig op de datum vermeld op de dagvergunning.

Af te halen aan de receptie van het Administratief centrum Maagdendaele, Tussenmuren 17, op de dienst toerisme, Markt 1 en in de Hengelcentrale, Beaucarnestraat 25B, tijdens de openingsuren. Een identiteitskaart dient voorgelegd te worden om de leeftijd te controleren.

Individuele vissers ouder dan 12 jaar à betalend
Individuele vissers jonger dan 12 jaar à gratis

Met een dagvergunning kan u gedurende 1 volledige dag (geldig  tussen 1u voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang) met max. 2 lijnen.

2.Jaarvergunning Liedtspark

Geldig in de vijver van het Liedtspark
Geldig voor het jaar vermeld op de vergunning
Voorbehouden voor vissers vanaf 55 jaar en personen met een beperking (G-vissen)
Af te halen aan de receptie van het Administratief centrum Maagdendaele, Tussenmuren 17, op de dienst toerisme, Markt 1 en in de Hengelcentrale, Beaucarnestraat 25B, tijdens de openingsuren. Een identiteitskaart dient voorgelegd te worden om de leeftijd te controleren of een geldig bewijs om de beperking te bewijzen.
Geldig tussen 1u voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang
Met een jaarvergunning kan u gedurende het volledige jaar vermeld op de vergunning onbeperkt vissen in de vijver van het Liedtspark met max. 2 handlijnen.

 

3.Jaarvergunning Donk en Spaarbekken

Geldig op het Waterspaarbekken en de Donk
Geldig voor het jaar vermeld op de vergunning

Af te halen aan de receptie van het Administratief centrum Maagdendaele, Tussenmuren 17, op de dienst toerisme, Markt 1 en in de Hengelcentrale, Beaucarnestraat 25B, tijdens de openingsuren. Een identiteitskaart dient voorgelegd te worden om de leeftijd te controleren.

Individuele vissers ouder dan 12 jaar à betalend
Individuele vissers jonger dan 12 jaar à gratis

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Jaarvergunning overdag gele kaart (geldig tussen 1u voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang)
Jaarvergunning dag en nacht blauwe kaart (24/24 geldig)

Met een jaarvergunning kan u gedurende het volledige jaar vermeld op de vergunning onbeperkt vissen met max. 2 lijnen.

 

4.Wedstrijden

Erkende Oudenaardse Vissersverenigingen hebben voorrang om wedstrijden, demo’s en andere activiteiten te organiseren op de Donkvijver of het Waterspaarbekken. Neptunus heeft eveneens voorrang om activiteiten te organiseren op het Waterspaarbekken.

Hiertoe doen ze jaarlijks een aanvraag tegen ten laatste eind december. Er zijn geen voorrangsregels binnen disciplines (stokvissers, roofvissers, karpervissers, telegeleide bootjes …). Een planning wordt onderling uitgewerkt.

 

Andere organisatoren kunnen wedstrijden, demo’s en andere activiteiten aanvragen na de erkende Oudenaardse visverenigingen.

 

 

Artikel 4.Wanneer kan u niet vissen

 

1.Activiteiten verenigingen

Wanneer op die locatie activiteiten plaatsvinden van erkende Oudenaardse verenigingen. De activiteitenkalender is terug te vinden op de website van de stad Oudenaarde.

Wijziging locatie activiteiten verenigingen

Wanneer er op de wedstrijdkalender vermeld staat bij hengelwater “Donk of WSB”, geldt het eerst vermelde water. Wanneer er bij uitzondering toch gekozen wordt om op het reservewater te hengelen, moet de betrokken club minstens 2 dagen vooraf, de zone waarin ze wensen te hengelen, afbakenen met infoborden en een kennisgeving doen met infoborden op het water waar er niet gevist wordt, zodat particuliere vissers weten dat dit vrij is.

 

Artikel 5.Waar mag u vissen

 

Iedere visser mag gebruik maken van de oever over een breedte van 3m.
Het is verboden om te vissen en te voederen van op een eilandje of vanuit eender welk vaartuig met of zonder motor.
Het vissen in de doorgangen langs het eiland is overdag toegelaten maar men mag voorbijvarende mederecreanten niet hinderen. Indien er zich toch een incident voordoet met een voorbijvarende mederecreanten heb je als visser geen verhaal. ’s Nachts hebben de vissers voorrang in de doorgangen, overdag de andere waterrecreanten.
In de zone tussen het ponton ter hoogte van het zwembad Kompascamping tot de oever langs de Minderbroedersstraat mag er niet overdag gevist worden (wel vanaf zonsondergang tot zonsopgang).

 

Artikel 6.Richtlijnen,

 

De belangrijkste zaken uit het algemeen politiereglement Vlaamse Ardennen, van toepassing op de Donk worden hier opgesomd. Uitzonderingen kunnen steeds toegestaan worden na akkoord van het College van burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde.

 

Vuilnis:

Iedereen die het  openbaar domein heeft bevuild of laten bevuilen, moet ervoor zorgen dat het onverwijld opnieuw proper wordt gemaakt (art. 37)

Zwerfvuil (sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, wikkels en andere verpakkingen en gelijkaardig afval)
Sluikstorten van huishoudelijk afval in kleine hoeveelheden
Het oneigenlijk gebruik van straatvuilnisbakjes voor huishoudelijk afval, ander dan afval afkomstig van ter plekke geconsumeerde projecten

Veiligheid

Glas  of glazen recipiënten zijn enkel toegelaten in de horecazaken en hun terrassen. Om veiligheidsredenen is gebruik van glas verboden op het strand , in en rond de vijver, ligweide en sportvelden.
Het is verboden open vuren aan te leggen (art. 83 en 86)
Het is verboden met voertuigen te rijden, stilstaan of te parkeren (art. 82)
Het is verboden bevroren water te betreden (art. 83)
Het is verboden op het water te varen of om het even welke watersport te beoefenen (art. 83).
In de maanden december, januari en februari geldt een totaal vaarverbod, ook voor het telegeleide bootje.
Het is verboden zich te gedragen, te spelen of sport te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is voor zichzelf of voor andere personen (art. 83)
Kinderen jonger dan 7 moeten vergezeld zijn an een persoon die voor hem aansprakelijk is.
Voor andere zaken: vandalisme, beschadigingen, vernielingen, nachtgerucht, gewelddaden, drugsgebruik en –bezit, alcoholmisbruik gelden de reglementen van het strafwetboek

 

Geluid

Radio’s, luidsprekers, geluidsversterkers en soortgelijke apparaten, muziekinstrumenten zijn verboden (art. 69)
De geluidemissie voldoet aan de voorwaarden van Vlarem II, Hoofdstuk 6.7. Niet-ingedeelde muziekactiviteiten. Dit houdt ondermeer in dat de geluidssterkte binnenshuis beperkt wordt tot 85 dB(A)LAeq,15min. Muziek buiten wordt enkel toegestaan indien deze geen geluidsoverlast veroorzaakt voor de gebruikers en omwonenden van de Donk.

 

Milieu

Het is verboden heestermassieven en bloemperken te betreden (art. 74 en 81)
Het is verboden kwaadwillig bomen te hakken, te snijden, te verminken of te ontschorsen (art. 94)

 

Kamperen

Het is verboden te kamperen of de nacht door te brengen in tenten, auto’s, kampeer- en woonwagens, tenzij op de plaatsen die voldoen aan de wetgeving inzake kamperen (art. 74 en 81).
Nachtvissers met een geldige blauwe kaart kunnen een tentje opzetten voor max. 24u.

 

Organisatoren van evenementen

Evenementen dienen twee maanden vóór de activiteit te worden ingediend via de stad Oudenaarde (via het online aanvraagformulier) (art. 64)

 

Specifieke richtlijnen voor vissers

Het is ten strengste verboden een zittende visser lastig te vallen onder voorwendsel dat men er eerder gevoederd heeft.
Het voorvoederen gebeurt op minstens 50m van een vissende hengelaar.
Vaste stekken zijn verboden.
Tijdens de wedstrijden is de max.  lengte 11,50m en de plateau dient op de steen geplaatst te worden  (geen staanders van de plateau in het water)
Waden is ten strengste verboden.
Enkel op de Donk is nachtvissen toegelaten mits in het bezit te zijn van een jaarvergunning dag en nacht (blauwe kaart).
Leefnetten, kuipen, bewaarzak en andere recipiënten om vissen te bewaren zijn verboden, behalve tijdens wedstrijden en voor het wegen of fotograferen van de vis.
Tijdens de wedstrijden houdt men de vis in leven in een nylon leefnet met een minimum lengte van 2 meter. Maximum 20kg per leefnet (weegnet inbegrepen). Na de weging wordt de vis voorzichtig terug in het water gezet.
Het vissen met kunstaas en met een levend of dood visje is toegelaten. Wanneer er met levende aasvisjes(max. 8cm) gehengeld wordt, mogen deze niet opgenaaid worden. Deze moeten met een enkele haak gehaakt worden in de lip of bij de rugvin. Bij een aanbeet moet er onmiddellijk aangeslagen worden, zodat de vis niet de tijd heeft om te slikken. Enkel op deze manier kan een gevangen vis ongeschonden teruggezet worden. Bij het vissen op roofvis moet men voorzien zijn van een voldoende groot schepnet (min. Diameter 90cm), een lange arterieklem en een lange knijptang. Karpervissers moeten gebruik maken van een grote onthakingsmat ter bescherming van de vis.
Er geldt een totaal meeneemverbod.
Het doden van vissen is verboden.
Elke gevangen vis moet teruggezet worden.

 

Artikel 7.Controle en sancties

 

Tijdens het vissen moet men steeds de nodige vergunning(en) bij zich hebben en onmiddellijk kunnen voorleggen bij elke controle door de bevoegde instanties.
Bij de visvergunning is dit reglement toegevoegd en dit dient stipt nageleefd te worden. Zowel door particuliere vissers als door visverenigingen.
Reglementen van visverenigingen mogen niet in strijd zijn met dit reglement.
Controle  op vergunning, tuigen, inhoud viskoffer en tent gebeurt door:

Politie
Stadswachters
Stewards door de stad aangesteld

Overtredingen worden behandeld volgens de richtlijnen van het algemeen politiereglement Vlaamse Ardennen
Zware- en herhaalde overtredingen door hengelaars van de bestaande reglementen kunnen leiden tot inbeslagname van het hengelmateriaal en intrekking van de stadsvergunning.

 

Bijlage: overzichtsplan vislocaties waarop dit reglement van toepassing is
 

Zone dag en nacht                            Zone dag en nacht – extra vergunning Vlaamse Waterweg nodig               Liedtspark (voorbehouden 55+ en G-vissen)

 

 

Zone enkel nacht                              Waterspaarbekken

 

[1] 55-plussers kunnen uitzonderingen vragen voor parkeren, laden, lossen bij wedstrijden. Toestemming hiervoor moet gevraagd worden per activiteit aan het College van Burgemeester en schepenen.

 

Vis- en vaarkalender 2018

HENGELWEDSTRIJDEN op de STADSWATERS van OUDENAARDE  2018        
Datum Club Omschrijving Tijdstip Water
         
Zat 3/2 NCO Training   WSB
Zat 17/2 NCO Training   WSB
         
Zat  3/3 Karpervissers openbare peildag                  B VM+NM DONK
  NCO Training   WSB
Zon  4/3        
Zat  10/3        
Zon  11/3        
Zat   17/3 NCO Training   WSB
Zon  18/3        
Zat  24/3 V.V.O. opkuisdag 10-12u WSB
Zon  25/3        
Zat  31/3 NCO Training   WSB
         
Zon  1/4        
Maa  2/4 De Nieuwe Baars 1e V.V.O.-Wedstrijd Nam WSB
Zat  7/4 De Nieuwe Baars clubwedstrijd   Nam WSB
Zon  8/4 De Gouden Karper clubwedstrijd Nam WSB
Woe 11/4 Bareelhoekvissers 55+ clubwedstrijd Nam WSB of DONK
Zat  14/4 NCO  TRAINING   WSB
Zon  15/4 FFTO clubwedstrijd 10-15u WSB
         
Woe 18/4        
Zat  21/4 De Postvissers clubwedstrijd   kant: Industriezone nrs. 1-20 Nam WSB
  Brandweervissers clubwedstrijd   kant: Industriezone nrs. 20-38 Nam WSB
  OVK clubwedstrijd   kant: N60 Nam WSB
Zon  22/4 DFTO 2e V.V.O.-Wedstrijd  Nam WSB
Woe 25/4 De Nieuwe Baars 55+ clubwedstrijd Nam WSB
Zat 28/4 NCO TRAINING   WSB
Zon  29/4 Bareelhoekvissers clubwedstrijd Nam WSB
         
Din  1/5 OVK clubwedstrijd Nam WSB
Woe  2/5        
Zat  5/5 De Nieuwe Baars clubwedstrijd   kant: Industriezone Nam WSB
  DFTO clubwedstrijd   kant: N60 Nam WSB
Zon  6/5 De Gouden Karper clubwedstrijd Nam WSB
Woe 9/5 De Nieuwe Baars 55+ clubwedstrijd Nam WSB
Zat  12/5 NCO TRAINING   WSB
Zon  13/5 FFTO clubwedstrijd   10-15u WSB
Woe 16/5 Bareelhoekvissers 55+ clubwedstrijd Nam WSB
Zat  19/5 De Postvissers clubwedstrijd   kant: Industriezone Nam WSB
  DFTO clubwedstrijd   kant: N60 Nam WSB
Zon  20/5        
Woe 23/5        
Zat  26/5 Brandweervissers clubwedstrijd   kant: Industriezone Nam WSB
  De Postvissers clubwedstrijd   kant: N60 Nam WSB
Zon  27/5 De Gouden Karper clubwedstrijd Nam WSB
Woe 30/5 Bareelhoekvissers 55+ clubwedstrijd Nam WSB of DONK
         
Zat  2/6 NCO TRAINING   WSB
Zon  3/6 NCO WEDSTRIJD BK   WSB
Vrij  8/6 Karpervissers clubwedstrijd fish-in D + N DONK
Zat  9/6 Karpervissers clubwedstrijd fish-in D + N DONK
  De Nieuwe Baars koppelwedstrijd   Nam WSB
Zon  10/6 Karpervissers clubwedstrijd fish-in D + N DONK
  FFTO clubwedstrijd    10-15u WSB
Woe 13/6 De Nieuwe Baars 55+ Koningsvissing Nam WSB
Zat  16/6 NCO TRAINING   WSB
Zon  17/6 De Gouden Karper clubwedstrijd   kant: N60 Nam WSB
  FFTO clubwedstrijd   kant: Industriezone 10-15u WSB
Woe 20/6        
Zon  24/6 Bareelhoekvissers clubwedstrijd Nam WSB
Woe 27/6 Bareelhoekvissers 55+ clubwedstrijd Nam WSB of DONK
Zat  30/6 De Postvissers clubwedstrijd   kant: Bomen Nam DONK
  DFTO clubwedstrijd   kant: Parking Nam DONK
  De Nieuwe Baars clubwedstrijd   kant: Industriezone Nam WSB
  OVK clubwedstrijd   kant: N60 Nam WSB
         
Zon  1/7 De Natuurvrienden 3e V.V.O.-wedstrijd Nam WSB
Woe  4/7 Bareelhoekvissers 55+ clubwedstrijd Nam WSB of DONK
Zat  7/7 NCO TRAINING   WSB
Zon  8/7 FFTO clubwedstrijd 10-15u WSB of DONK
Vrij 13/7 KVO Jeugdinitiatie Karpervissen D+N DONK
Zat 14/7 KVO Jeugdinitiatie Karpervissen D+N DONK
  De Nieuwe Baars clubwedstrijd - Marathon VM+NM WSB
Zon  15/7 KVO Jeugdinitiatie Karpervissen D+N DONK 
         
Woe 18/7 De Nieuwe Baars 55+ clubwedstrijd  Nam DONK
Zat  21/7 OVK clubwedstrijd           B Nam DONK 
  NCO TRAINING   WSB
Zon  22/7 FFTO clubwedstrijd 10-15u DONK
  DFTO clubwedstrijd - Marathon VM+NM WSB
Woe 25/7 De Gouden Karper verlofvissing- koppelmarathon Nam WSB
Zat  28/7 DFTO clubwedstrijd   kant: Industriezone Nam WSB
  De Postvissers clubwedstrijd   kant: N60 Nam WSB
Zon  29/7 FFTO clubwedstrijd    10-15u WSB
  De Gouden Karper clubwedstrijd Nam DONK
         
Woe  1/8        
Zat  4/8        
Din  7/8 OKVV Kampioenschap Masters en Veteranen Nam WSB
Woe  8/8 De Nieuwe Baars 55+ clubwedstrijd Nam WSB
Zat  11/8 De Nieuwe Baars  clubwedstrijd Nam WSB
  DFTO clubwedstrijd Nam DONK
Zon  12/8 Bareelhoekvissers clubwedstrijd Nam DONK of WSB
Woe  15/8 Bareelhoekvissers open koppelwedstrijd 10-15u DONK of WSB
Zat  18/8 OVK clubwedstrijd           B    Nam DONK
  NCO TRAINING   WSB
Zon  19/8 FFTO clubwedstrijd 10-15u WSB
  Bareelhoekvissers clubwedstrijd Nam DONK
Woe  22/8        
Zat  25/8 De Postvissers clubwedstrijd   kant: Industriezone Nam WSB
  Brandweervissers clubwedstrijd   kant: N60 Nam WSB

Zat  25/8 Brandweervissers clubwedstrijd - Marathon VM+NM WSB
Zon  26/8 DFTO Memorial Geert De Keyzer Open Koppel Nam DONK of WSB
Woe  29/8 Bareelhoekvissers 55+ clubwedstrijd Nam WSB of DONK
         
Zat   1/9 NCO TRAINING   WSB
Zon  2/9 De Gouden Karper clubwedstrijd   konings- en kermisvissing  B Nam DONK
  NCO WEDSTRIJD BK   WSB
Woe  5/9 De Nieuwe Baars 55+ clubwedstrijd Nam DONK
Zat  8/9 De Nieuwe Baars clubwedstrijd  Nam DONK
  Brandweervissers clubwedstrijd   kant: Industriezone Nam WSB
  OVK clubwedstrijd   kant: N60 Nam WSB
Zon  9/9 V.V.O. 5e V.V.O.-wedstrijd Nam WSB 
Woe 12/9 Bareelhoekvissers 55+ clubwedstrijd  Nam WSB of DONK
Vrij  14/9 KVO clubwedstrijd - Fish-in D + N DONK
Zat  15/9 KVO clubwedstrijd - Fish-in D + N DONK
Zon  16/9 V.V.O. V.V.O.-Finale + Koningsvissing Nam DONK of WSB
Woe  19/9        
Zat  22/9 OVK clubwedstrijd   kant: Bomen Nam DONK 
  DFTO clubwedstrijd   kant: Parking Nam DONK
  NCO TRAINING   WSB
Zon  23/9 Bareelhoekvissers clubwedstrijd  Nam DONK of WSB
Woe  26/9        
Zat  29/9 De Nieuwe Baars clubwedstrijd Nam WSB

Zat 29/9 OVK clubwedstrijd   kant: Bomen Nam DONK
Zon  30/9 FFTO clubwedstrijd 10-15u WSB
  Bareelhoekvissers clubwedstrijd   Nam DONK of WSB
         
Zat  6/10 KVO clubwedstrijd - Enduro D + N WSB
Zon  7/10 FFTO clubwedstrijd 10-15u DONK 
  KVO clubwedstrijd - Enduro D + N WSB
Zat  13/10 NCO TRAINING   WSB
Zon  14/10 Bareelhoekvissers clubwedstrijd    Nam WSB
  FFTO open wedstrijd 10-15u DONK
Zat  20/10 DFTO clubwedstrijd Nam DONK
Zon  21/10 FFTO open wedstrijd    10-15u WSB of DONK
  Bareelhoekvissers clubwedstrijd Nam DONK  
Zat  27/10 NCO TRAINING   WSB 
Zon 28/10 FFTO open wedstrijd 10-15u DONK of WSB
         
Zat   3/11        
Zon  4/11 FFTO open wedstrijd 10-15u DONK of WSB
Zat  10/11 NCO TRAINING   WSB 
Zon 11/11 FFTO open wedstrijd per koppel 10-15u WSB 
Zat  17/11        
Zon 18/11 FFTO open wedstrijd per koppel 10-15u WSB 
Zat 24/11 NCO TRAINING   WSB 
Zon 25/11 FFTO open wedstrijd per koppel 10-15u WSB