Gemeentelijke administratieve sancties

Gemeentelijke administratieve sancties

Wat

Gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om allerlei inbreuken op hun reglementen en verordeningen zelf aan te pakken met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Dat kan zijn:

  • een geldboete
  • een tijdelijke of definitieve intrekking van een toelating
  • een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting

GAS-boetes worden gebruikt tegen inbreuken opgenomen in het algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen.

 

Procedure

De administratieve geldboete-procedure start met het vaststellen van de inbreuk in een bestuurlijk verslag (d.i. vergelijkbaar met een proces-verbaal) door de politie of andere daartoe gemachtigde stadsambtenaren.

Zij sturen dat verslag naar de sanctionerend ambtenaar van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De sanctieambtenaar verwittigt de overtreder van de vaststelling en geeft hem/haar de kans om zich schriftelijk en/of mondeling te verdedigen. Bijstand door een eigen advocaat is daarbij mogelijk.

Pas daarna beslist de sanctionerend ambtenaar of er effectief een geldboete wordt opgelegd en voor welk bedrag precies. De boete moet proportioneel zijn. Voor kleinere inbreuken moet een lichte geldboete normaal kunnen volstaan als signaal. Forsere boetebedragen zijn voor wie ernstiger over de schreef gaat of voor wie in herhaling valt. Het maximum is € 350.

Na de kennisgeving van de beslissing moet de opgelegde boete binnen twee maanden betaald worden. Bij niet-betaling kan het stadsbestuur desnoods via een gerechtsdeurwaarder tot invordering overgaan.

Beroepsmogelijkheid

Wie het niet eens is met de opgelegde boete, kan binnen een termijn van één maand tegen de beslissing van de sanctieambtenaar in beroep gaan bij de politierechtbank. Enkel daar, dus bijvoorbeeld niet bij het College van burgemeester en schepenen, ook niet bij de stedelijke ombudsman.

Toepassing ten aanzien van minderjarigen

Men kan dit soort boete krijgen vanaf 16 jaar. Voor de nog minderjarige 16- en 17-jarigen gelden wel enkele speciale regels.

Hun ouders worden bij de procedure betrokken en zij krijgen via de balie bijstand door een advocaat.

Er wordt een bemiddeling aangeboden om de minderjarige de kans te geven zijn/haar inbreuk (of de gevolgen ervan) op een of andere manier goed te maken. Bij een geslaagde bemiddeling zal de sanctieambtenaar daarmee rekening houden en een lagere of zelfs geen boete meer opleggen.

Voor minderjarigen bedraagt de boete ten hoogste € 175 i.p.v. € 350. De ouders staan mee in voor de betaling ervan.

Voor minderjarigen is niet de politierechtbank maar de jeugdrechtbank de beroepsinstantie.

Bedrag

Het maximum is € 350.

Voor minderjarigen bedraagt de boete ten hoogste € 175.

Uitzonderingen

Voor minderjarigen is niet de politierechtbank maar de jeugdrechtbank de beroepsinstantie.