Tenlasteneming

Tenlasteneming

Wat

Indien een inwoner (garant ) een vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België die zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, dan heeft hij een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/bijlage_03_02.pdf ) nodig.

Dit document moet gelegaliseerd worden door de dienst bevolking.

 

Voorwaarden

Uitnodiging voor visumplichtige en niet-visumplichtige buitenlanders (niet-EU)

Procedure

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat

Indien een persoon zich garant wil stellen voor een vreemdeling, biedt hij zich aan bij de stad waar hij ingeschreven is om een formulier van verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) te verkrijgen.

Indien de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de ambtenaar het formulier + de handtekening van de garant en wordt het origineel teruggegeven aan de garant. De garant stuurt dit origineel naar de visumaanvrager op, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen. De visumaanvrager gaat met deze documenten naar de Belgische Ambassade van zijn herkomstland om een visum aan te vragen.

De gelegaliseerde ten lasteneming is 6 maanden geldig na datum van legalisatie.

Niet-visumplichtige vreemdelingen en visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een niet-Belgische ambassade of consulaat

Indien de visumaanvraag ingediend wordt in een niet-Belgische Ambassade, wordt het attest eerst naar Dienst Vreemdelingen Zaken gestuurd voor goedkeuring van de inkomsten van de garant. Deze aanvraag duurt +/- 45 dagen. In dit geval moet het bewijs van inkomsten meegebracht worden naar de gemeente.

De gelegaliseerde ten lasteneming is 6 maanden geldig na datum van legalisatie.

Wat Meebrengen
  • Originele (geen kopie!) identiteits- of verblijfskaart van de garant (d.i. de persoon die uitnodigt)
  • De verbintenis tot tenlasteneming (blz. 1 volledig ingevuld zonder doorhalingen) één formulier per persoon invullen. Dit document kan je op de dienst bevolking krijgen.
  • indien aanvraag tot tenlasteneming wordt ingediend in een niet-Belgische ambassade of bij visumvrijstelling : Bewijzen inkomsten garant adhv 3 loonfiches of pensioenfiches of bewijs van uitkeringen of belastinguittreksel van het voorafgaande jaar en kinderbijslag of aanslagbiljet.
  • attest van gezinssamenstelling (dit document krijg je op de dienst bevolking)