3PO

Het 3PO is een overlegorgaan tussen overheden en architecten. 3PO komt maandelijks samen.

Werking

Het 3PO is een overlegorgaan tussen diverse partijen: overheden en architecten. Ze adviseert over vergunningsaanvragen, voornamelijk voor het bouwen van appartementen. Een aanvraag die voor het 3PO moet komen, moet aan verschillende voorwaarden voldoen.

Werkwijze

De architect wordt uitgenodigd op de vergadering en krijgt de gelegenheid om gedurende 15 minuten het project uit te leggen. De bouwheer, die niet uitgenodigd wordt, mag ook aanwezig zijn. Na de uitleg volgt een gesprek van ongeveer 15 minuten met de leden van het 3PO, die suggesties en opmerkingen formuleren.

Plaats

De vergaderingen van het 3PO vinden plaats in het Administratief Centrum Maagdendale:

Tussenmuren 17
2de verdieping - vergaderzaal

Indienen dossier

Minimum 14 dagen voor het eventuele 3PO dient het dossier te worden ingediend op het secretariaat.

Wanneer heeft een 3PO plaats?
Iedere eerste donderdag van de maand wordt - indien voldoende agendapunten - een 3PO georganiseerd. Bij een overvolle agenda wordt het dossier naar een volgend 3PO verplaatst.

Samenstelling dossier

Een dossier moet in 5-voud worden ingediend en omvat volgende documenten:

 1. aard van de activiteit
 2. kadastrale gegevens
 3. situatieplan
 4. inplantingsplan
 5. fotoreportage (in kleur) met aanduiding van de fotopunten op het inplantingsplan:
  - van de onmiddellijk omgeving;
  - van het straatbeeld;
 6. motivatienota met onder meer toetsing aan:
  - gewestplan, BPA, RUP's, verkaveling, stedenbouwkundig attest, vorige bouwaanvraag, enz... (ook de refertes van vergunning of KB, MB,... vermelden);
  - geklasseerd dorps- of stadsgezicht (vermelden van de KB, MB's);
  - het boek 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen' van het project bijv. qua architectuur, inplanting,...
 7. schetsontwerp
 8. doorsneden
 9. aansluiting aan aanpalende gebouwen
 10. materialen
 11. voorzien van de nodige parkeerbehoeften op eigen terrein (1,5pp/WE)
 12. voorzien van fietsenstallingen
 13. voorzien van bergingen (containers huisvuil)
 14. indeling van diverse vertrekken (bijv. indeling keuken, living, eetruimte, slaapkamer,...)
 15. andere voorzieningen in functie van de aard van de activiteit
 16. ...

Deze lijst is niet limitatief. Indien nog andere stukken nodig blijken om het project duidelijk naar voor te brengen zijn deze ook toegelaten.

De ontwerpschetsen en plannen dienen op een gebruikelijke schaal te worden voorgelegd met aanduiding van de noordpijl.

Samenstelling

 • Burgemeester, Marnic De Meulemeester
 • Schepen Ruimtelijke Ordening en Milieu, Richard Eeckhaut
 • Secretaris, Luc Vanquickenborne
 • Bestuursecretaris BIRO, Geert De Zaeytydt
 • Voorzitter Gecoro, Firmin Mees
 • Afgevaardigde agentschap Onroerend Erfgoed
 • Afgevaardigde agentschap RO Oost-Vlaanderen