Mullem: wegenis- en rioleringswerken

Doel van de werken

Als stad zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat ons oppervlakte- en grondwater een goede kwaliteit heeft. Zo voorzien wij onder andere stelselmatig aparte rioolleidingen voor regenwater en afvalwater op ons grondgebied, zoals nu ook in Mullem.
Hierdoor zal het afvalwater van een groot deel van Mullem (dat nu nog gewoon in de Stampkotbeek wordt geloosd), naar het zuiveringsstation kunnen afvloeien.

 

Geplande werken

We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan en vernieuwen de wegenis in delen van Vaddenhoek, Rooigem, Gentstesteenweg, Herlegem en Mullemstraat
Ter hoogte van de Stampkotbeek bouwen we een pompstation en in de voetweg nr. 25 leggen we een leiding voor het aansluiten van de vuilwaterafvoer van de Mullemstraat op het Aquafinpompstation. Tussen Vaddenhoek en de Stampkotbeek wordt een verbindingsriool aangelegd om het hemelwaterstelsel aan te sluiten op het oppervlaktewaterstelsel. Langs de waterloop OS248b tenslotte, bouwen we een online bufferbekken.

Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de bovengenoemde straten omvat het aanleggen van een leiding voor het afvalwater en het in stand houden (en waar nodig herprofileren) van het bestaande grachtenstelsel voor het hemelwater. 
Waar geen grachten zijn, wordt een hemelwaterleiding aangelegd. De leidingen op het privaat domein langsheen het tracé worden op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten. Voor alle woningen zal tevens het regenwater van het afvalwater moeten gescheiden worden.

 

Update 06/05/2021

De werken verlopen vlot en vorderen goed.

Deel Vaddenhoek vanaf huisnummer 33 tot Herlegem

Hier is de nieuwe riolering reeds volledig aangelegd. Tot half mei werkt de aannemer nog aan de rioolaansluitingen en het opbreken van de oude riolering. Aansluitend worden de kantstroken gegoten. Na het gieten, zullen de opritten eventjes niet toegankelijk zijn omdat de beton natuurlijk moet kunnen uitharden. Eind mei/begin juni krijgt de straat dan een onderlaag in asfalt.
 

Deel Vaddenhoek tussen Herlegem en huisnummer 83

Hier zal de aannemer nog tot half mei bezig zijn met het aanleggen van de nieuwe riolering. Daarna volgen de rioolaansluitingen en de opbraak van de oude riolering. Eind mei/begin juni kan dan van start gegaan worden met de aanleg van de wegenis.

 

Deel Vaddenhoek vanaf huisnummer 83 tot kruispunt Rooigem

Omdat de riolering zich ter hoogte van huisnummer 83 opsplitst, zal dit deel samen worden uitgevoerd met het deel tussen huisnummer 99 en het kruispunt met Rooigem. Hierbij werkt de aannemer in de omgekeerde richting, en start hij dus t.h.v. huisnummer 99.