Mullem: wegenis- en rioleringswerken

Doel van de werken

Als stad zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat ons oppervlakte- en grondwater een goede kwaliteit heeft. Zo voorzien wij onder andere stelselmatig aparte rioolleidingen voor regenwater en afvalwater op ons grondgebied, zoals nu ook in Mullem.
Hierdoor zal het afvalwater van een groot deel van Mullem (dat nu nog gewoon in de Stampkotbeek wordt geloosd), naar het zuiveringsstation kunnen afvloeien.

 

Geplande werken

We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan en vernieuwen de wegenis in delen van Vaddenhoek, Rooigem, Gentstesteenweg, Herlegem en Mullemstraat
Ter hoogte van de Stampkotbeek bouwen we een pompstation en in de voetweg nr. 25 leggen we een leiding voor het aansluiten van de vuilwaterafvoer van de Mullemstraat op het Aquafinpompstation. Tussen Vaddenhoek en de Stampkotbeek wordt een verbindingsriool aangelegd om het hemelwaterstelsel aan te sluiten op het oppervlaktewaterstelsel. Langs de waterloop OS248b tenslotte, bouwen we een online bufferbekken.

Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de bovengenoemde straten omvat het aanleggen van een leiding voor het afvalwater en het in stand houden (en waar nodig herprofileren) van het bestaande grachtenstelsel voor het hemelwater. 
Waar geen grachten zijn, wordt een hemelwaterleiding aangelegd. De leidingen op het privaat domein langsheen het tracé worden op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten. Voor alle woningen zal tevens het regenwater van het afvalwater moeten gescheiden worden.