Nieuw mobiliteitsplan

De stad Oudenaarde is samen met studiebureau Tridée bezig met de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan.
Dat bouwt verder op het vorige mobiliteitsplan en bepaalt de richting voor de komende jaren.

Bij het opmaken van het nieuwe mobiliteitsplan willen we de inwoners, verenigingen, bezoekers, handelaars, bedrijven,... zoveel mogelijk betrekken.
Om op geregelde tijdstippen jouw mening te weten te komen, gebruiken we -onder andere- ons INSPRAAKPLATFORM

 

Momenteel bevindt dit project zich in de tweede fase. In deze stap vertalen we de toekomstvisie in concrete keuzes.
Op basis van de conclusies uit de oriëntatienota werkte het adviesbureau Tridée twee mogelijke oplossingsrichtingen uit in de vorm van twee hoofdscenario’s (zie onderaan). Elk scenario is een samenhangend geheel van keuzes voor de mobiliteit in Oudenaarde. Deze scenario’s werden eerder al voorgesteld en besproken met de bevolking op 4 participatieavonden in oktober 2020.

 

Waar willen we naartoe? Toekomstvisie voor Oudenaarde

Kern van beide scenario's zijn leefbare woonwijken

Leefbare woonwijken zijn woonbuurten waar je op de stoep een babbel kan slaan met de buren, de kinderen op straat kunnen spelen en het veiliger en comfortabeler is voor fietsers.
Kortom, het zijn aangename plekken om te vertoeven en door te fietsen. Beide hoofdscenario’s hebben dan ook dezelfde basisvisie om leefbare woonwijken te creëren.

De stad ontving heel wat meldingen over sluipverkeer, te hoge snelheid of te druk verkeer. Door het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te bundelen op de verkeerswegen, kan men in de gebieden ertussen leefbare woonwijken realiseren. Dit zijn gebieden waar het doorgaand verkeer wordt geweerd of ontmoedigd, de gereden snelheid laag wordt gehouden en er bijzondere aandacht is voor de kwaliteit van de publieke ruimte. Uiteraard blijven ze nog bereikbaar met de auto.

 

Afbakening leefbare woonwijken (of verblijfsgebieden)

Wat zijn nu de grenzen van de leefbare woonwijken?
Die grenzen worden enerzijds gevormd door de verkeerswegen en anderzijds door een mate van dichtheid van bewoning (of winkels of andere functies).

Het adviesbureau heeft op basis van hun expertise een eerste aanzet gegeven. Tijdens het eerste participatiemoment hebben we ze alvast voorgesteld aan de bevolking met de vraag om bij te stellen.

De presentatie en het verslag van het eerste participatiemoment kan je hier raadplegen. 

 

De weg naar leefbare woonwijken

Naast een lage snelheid en een kwaliteitsimpuls voor het openbaar domein is het weren of ontmoedigen van doorgaand verkeer een basisvereiste van een leefbare woonwijk. Daarbij willen we evolueren van de huidige situatie waarbij doorgaand verkeer routes door de wijk (rode pijlen) kan nemen...

... naar een autoluwe wijk waarbij het doorgaand verkeer gebundeld wordt buiten de wijk (zwarte lijnen).

 

Om dit in de praktijk mogelijk te maken, spelen zogenaamde modale filters een belangrijke rol. Dit zijn ingrepen op een kruispunt of een deel van de weg die het gemotoriseerd verkeer filteren. Voetgangers, fietsers en in sommige gevallen het openbaar busvervoer kunnen nog wel door, maar voor gemotoriseerd verkeer zoals auto’s en vrachtverkeer worden alternatieven uitgewerkt.

De filters zorgen ervoor dat voor sommige verplaatsingen met de auto zal moeten worden omgereden. In vergelijking met de totale verplaatsingsafstand zal de omweg relatief beperkt zijn. Bovendien is het niet voor alle richtingen nodig en zijn de voordelen veel groter dan de eventuele omwegen. 

 

Fietsnetwerk – waar te beginnen?

Beide scenario’s bevatten ook een fietsroutenetwerk als drager van een duurzamere en leefbaardere mobiliteit.
Dit fietsnetwerk bestaat uit het bovenlokaal netwerk, dat door de provincie werd vastgelegd, en het lokaal fietsnetwerk dat de stad zelf bepaalt. In Oudenaarde behoren er veel straten, fietspaden, doorsteken enz. tot dit netwerk. Teveel om tegelijkertijd aan te pakken. Daarom heeft het adviesbureau een voorstel gedaan voor wat volgens hen de belangrijkste (wens)routes zijn op het niveau van de stad. Op het eerste participatiemoment werd dit voorstel besproken met de bevolking. Deze routes zullen nadien worden getoetst op hun kwaliteit (staat van de ondergrond, breedte van het fietspad, enz.), waardoor prioriteiten kunnen worden bepaald. Deze oefening sluit ook aan bij de oefening die reeds gemaakt werd in het project ‘schoolroutekaart’. Met de schoolroutekaart willen we vooral op korte termijn knelpunten verbeteren. Het voorstel van het fietsnetwerk is echter eerder een wensnetwerk voor de toekomst, waarbij aan de hand van prioriteiten een plan voor korte en langere termijn wordt opgemaakt.

De presentatie en het verslag van het eerste participatiemoment kan je hier raadplegen. 

 

Twee hoofdscenario's, verschillende ontsluitingsstructuur

Deze leefbare woonwijken kunnen op verschillende manieren aansluiten op het hogere wegennet. Op basis van de conclusies uit de oriëntatienota en jullie input over de mobiliteitsknelpunten in onze stad werkte het adviesbureau Tridée twee mogelijke oplossingsrichtingen uit in de vorm van twee hoofdscenario’s. Ook het fietsnetwerk werd hierin geïntegreerd.

De scenario’s verschillen onderling door de wijze waarop het gemotoriseerd verkeer gestructureerd wordt. Deze zogenaamde ontsluitingsstructuur geeft schematisch hoe we de leefbare woonwijken en bedrijventerreinen ontsluiten op de zogenaamde verbindingswegen (zwarte lijnen op de kaarten). Deze laatste zijn de belangrijkste verkeerswegen in Oudenaarde.

​Scenario 1: ringstructuur

In scenario 1 - ringstructuur zijn de verbindingswegen de N60 Gent - Ronse, N46 Oudenaarde - Aalst, N8 (Brussel – Kortrijk), N441 (Graaf van Landaststraat – Ohiostraat - Oudstrijdersstraat). Dit is de structuur zoals ze vandaag de dag reeds gebruikt wordt. In dit scenario bestendigen we dus de huidige situatie voor wat betreft de keuze van belangrijkste verkeerswegen in Oudenaarde.
Daarnaast wordt er voor de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Oudenaarde Linkeroever (de sites Santens en Alvey vragen om een nieuwe invulling. Bovendien willen de steenbakkerij Vande Moortel en het sportcentrum uitbreiden) een nieuwe ontsluitingsweg voorzien. Deze ontsluitingsweg kan ofwel lopen vanuit dit gebied naar de Galgestraat/Oliehoekstraat en zo verder via een nieuw aan te leggen weg naar de Broekstraat en N60, of er kan ook een ontsluitingsweg zijn via de Lotharingenbrug naar de N46 Abdijstraat. Deze route wordt in scenario 1 echter niet als verbindingsweg gezien voor doorgaand verkeer tussen Abdijstraat en N60 (zie hiervoor scenario 2), maar als ontsluitingsweg voor lokaal verkeer.
Onderliggend maken leefbare woonwijken en leefbare doortochten onderdeel uit van dit scenario.

 

Scenario 2: nieuwe verbindingsweg Linkeroever

In scenario 2 – nieuwe verbindingsweg Linkeroever maken we een nieuwe hoofdverbinding van de N46 Abdijstraat naar de N60. Deze verbinding loopt via een nieuwe verbinding langs de Lotharingenbrug tot aan de Broekstraat en zo via de Wilgenstraat, Lindestraat, Arend de Keyserestraat, Gentstraat en Doornikse Heerweg verder naar het rondpunt aan Samsonite. Deze nieuwe hoofdverbinding biedt kansen om enerzijds de kernen van Nederename en Eine te ontlasten in het noorden en anderzijds de kern van Leupegem te ontlasten in het zuiden.

In scenario 2 is ook een voorstel van Infrabel opgenomen voor een nieuwe verbindingsweg in Leupegem. Na verder onderzoek is dit voorstel ondertussen niet meer weerhouden omdat het geen meerwaarde biedt ten opzichte van de huidige situatie.

 

Eerste aanzet leefbare woonwijken in Eine, Leupegem en Bevere

Voor de kernen van Eine, Leupegem en Bevere hebben we al een stap verder gezet richting leefbare woonwijken. Voor deze 3 kernen werd al eens concreet nagedacht over circulatieconcepten: waar zouden de filters best komen en hoe ongeveer zouden ze er kunnen uit zien? Soms is dit verschillend naargelang het scenario (voor Eine en Leupegem). Soms zijn er  ook meerdere mogelijkheden (Bevere). Deze eerste aanzetten werden toegelicht en besproken tijdens 3 participatiemomenten. 

Over de locatie en de concrete inrichting van deze filters is nog niets beslist. Dit is een eerste aanzet van het adviesbureau. Tijdens de participatieavonden ontvingen we reeds heel wat waardevolle feedback. Deze feedback nemen we mee om de scenario’s verder te verfijnen.

De presentaties en de verslagen van deze drie participatiemomenten kan u hier raadplegen. 

 

Vervolg...

Tijdens de participatieavonden verzamelden we al heel wat feedback. Deze feedback nemen we mee om de scenario’s verder te verfijnen.
Daarnaast zullen we in deze fase ook nog een breder publiek bevragen via ons participatieplatform om de voor- en nadelen van deze scenario’s te evalueren.