De Markt doorheen de jaren

De oudste stedelijke kern van Oudenaarde ontwikkelde zich ten noordwesten van de in de 11de eeuw gestichte burcht (turris Aldenardensis). Aan de Burgschelde bevond zich de eerste markt, die later, na de aanleg van de grote markt, nog gekend stond als Vismarkt of Garenmarkt. In het begin van de 16de eeuw  werd het grootste deel van deze markt volgebouwd (bouwblok van de huidige bibliotheek).

Waarschijnlijk werd de huidige vorm (maar groter) van de Grote Markt gerealiseerd bij de uitbreiding van de Oudenaardse stadsversterkingen. Controle van rioleringswerken in de Hoogstraat en op de Markt , uitgevoerd in 1995, maakten duidelijk dat de terreinen in deze zone genivelleerd en gebruiksklaar werden gemaakt in het laatste kwart van de twaalfde , eerste kwart van de dertiende eeuw. Het is in deze periode dat de aanleg van de grote stadsomwalling kan gesitueerd worden. Binnen het vergrootte stadsareaal werd de grote markt aangelegd evenals de verbindingswegen van de markt met de Beverepoort, de oudere Hoogstraat en de jongere Neerstraat.

Op het tot stand gekomen plein werden de lakenhalle en het schepenhuis ingepland. Zij werden waarschijnlijk pas rond 1275-1300 gebouwd.
Rond 1350 volgden de huizen die, zowel aan de Hoogstraat als aan de Neerstraat, tegen de Lakenhalle werden aangebouwd.
Een verdere inname van het openbaar domein aan deze zijde van de Markt werd gerealiseerd bij de realisatie van het huidige stadhuis met belfort tussen 1525 en 1538.

Op de kaart van Van Deventer uit de 16de eeuw is ter hoogte van de Broodstraat op het Marktplein bewoning te zien. Uit historische bronnen is bekend dat zich hier het vleeshuis bevond (een voorganger van het huidge Vleeshuis dat momenteel als bibliotheek dienst doet). In de onmiddellijke nabijheid van dit Vleeshuis stond een kruis.

In 1676 liet Lodewijk XIV een fontein oprichten op de Markt. Het was de eerste openbare watervoorziening met water afkomstig van de bronnen van Edelare.

In het begin van de 20ste eeuw werd op de Markt tegenover het stadhuis een kiosk opgericht en werd de Markt omzoomd door een bomenrij die de monumentaliteit van het stadhuis moest accentueren. De bomen werden in het interbellum geveld en de kiosk verdween in 1968-69 bij de heraanleg van de Markt.