VISIE

Een beloftevolle omweg

Maagdendale

Het schone Maagdendale, met haar ateliergebouwen, overwelfde kapel, en tuin met zicht op de Schelde, huisvest de academie. Het historische monument ademt geschiedenis en traditie, die door de academie, haar leerlingen en leraars, opnieuw bezocht wordt. De site nodigt uit om met een frisse en persoonlijke blik de academie, haar ruimtes, haar werking te ontdekken. Het atelier is de biotoop van de leerling, de specifieke omgeving waarin zijn/haar ontwikkeling zich ontplooit. Wij hebben gezocht naar de ideale (leer)omgeving voor elk atelier, zodat er ruimte ontstaat voor onderzoek en uitwisseling van ideeën en inzichten.

Bibliotheek

De bibliotheek van de academie is sinds 2004 in opbouw, en verzamelde intussen een bescheiden maar treffend overzicht van de kunstgeschiedenis, en van naslagwerken en publicaties over hedendaagse kunst en recente tentoonstellingen. Iedereen is uitgenodigd om zich in de bib te komen verdiepen in het werk van kunstenaars, tentoonstellingen,.., iets op te zoeken, of zich al grasduinend te laten inspireren. Onze bib, gelegen in de ruime en lichte Zaal Armaere, is een studieruimte: de boeken worden geraadpleegd, maar niet meegenomen naar huis (zie schoolreglement).

Café Cécilia

Na een lezing, tentoonstelling, of tussendoor treffen leerlingen en leraren elkaar in de cafetaria. Het mooi gerestaureerde, hoge café is een ontmoetingsplaats voor allen, waar op een ander ritme verder gesproken wordt over werk en leven. Op een vergelijkbare manier werkt onze academie atelieroverschrijdend, nodigt gastdocenten uit, en trekt erop uit naar tentoonstellingen en op een jaarlijkse meerdaagse reis. Onze blik wordt immers verruimd door elkaar en de wereld op te zoeken. 

Het atelier

Kunst is geen kwestie van bepaalde, algemene vaardigheden. In de kunst exploreert en beproeft net iedereen zijn/haar verlangens en manieren om met de wereld en zichzelf om te gaan. Men weet niet op voorhand wie men in de kunst kan en zal worden. In de kunst is het dus essentieel om ons – leerlingen en leraren - te begeven in het niet-weten. Kunst maken en naar kunst kijken gaat dus net niet om een vaste grond onder de voeten, maar is iets waarin zekerheden en veronderstellingen voortdurend worden bevraagd. Er valt immers niets onomstotelijks te leren. Er is geen vaste weg, maar je ontdekt wat voor jou de mogelijke wegen zijn. Met andere woorden: we laten onszelf toe om een omweg te nemen. Waarheen we precies zullen gaan weten we nog niet, en het pad is nog niet uitgestippeld. De tijd van deze omweg wordt niet bepaald door (de afstand tot) een bepaald doel, maar door wat voor eenieder intens belangrijk is op deze weg zelf. Deze tijd is meestal tragere tijd, tijd waarin interesse en aandacht zich kunnen ontplooien voor wat ons aanspreekt, maar ook voor wat zich op onze weg onverwacht aan ons kan tonen. Op die manier verkennen en beproeven we de vrijheid van onze ‘vrije tijd’. De academie is daarin een ontmoetingsplaats, waarin iedereen leert van elkaar, en eenieder zelf leert, en op zijn of haar manier. In het voortdurende experiment en de reflectie, en in een omgeving van vertrouwen, generositeit, empathie, openheid, en kwetsbaarheid, blijven allen als het ware ‘eeuwig student’.

Tweemaal per jaar organiseert elk atelier een evaluatiemoment. De evaluaties nemen de vorm aan van een niet-geformaliseerd gesprek met een schriftelijke neerslag. Immers, elke kunstenaar is en werkt anders, en elk kunstwerk functioneert verschillend. Bovendien is de betekenis van het kunstwerk complex en blijft het werk open staan voor andere betekenissen. Meer zelfs, in het kunstwerk is iets gaande dat zich niet rechtstreeks laat vatten, laat staan op voorhand plannen volgens bepaalde universele verwachtingen of doelen. Het kunstwerk is een weerbarstig, moeilijk ding – de vele interpretaties van werken doorheen de kunstgeschiedenis getuigen daarvan. Om recht te doen aan deze diversiteit van kunstenaars en werken, aan deze complexiteit van betekenis, en aan deze ‘onuitspreekbaarheid’ van het kunstwerk, kiezen we voor een telkens hernieuwd gesprek. Vanuit een aandacht en nieuwsgierigheid voor het getoonde werk en voor wat de leerling erover wil vertellen wordt in het gesprek telkens opnieuw afgetast wat er in dit of dat werk op het spel staat. 

Omdat leren in en over de kunst dus gaat over mogelijkheden, verbeelding, kritiek en verandering, kan het soms moeilijk en zelfs beangstigend zijn. Maar leren is ook vitaal en opwindend, en het opent nieuwe ruimtes van verbeelding, waarin we onszelf, de wereld, en de ander opnieuw en anders ontmoeten. 

Op zolder

6-11 jaar

De kinderen zitten ‘onder dak’ met veel ruimte en materiaal.  Het is een sprookjesachtig terrein, een zolder waar je ontdekkingen doet en avonturen beleeft.   Dat beeldend avontuur is voor elk kind anders: enthousiaste leraren/kunstenaars begeleiden hen individueel en gaandeweg in de boeiende wereld van de kunsten. Om het individuele parcours van elk kind te garanderen bouwen wij in het begin van het schooljaar en voor de jongste kinderen de nodige rust en zorg in.  De ervaring leert ons dat 'starters' het beeldend vocabularium en onze werkwijze moeten leren kennen.  Gaandeweg worden de teugels gevierd: meer structuur en zorg voor de jongste kinderen, meer ruimte voor experiment voor de oudste kinderen.  We verliezen echter nooit de verrassende kijk van de jongste kinderen uit het oog, een vat vol inspiratie voor onze lessen. Lessen voor kinderen gaan door in Maagdendale, Eine, Mater, Kruishoutem en Kluisbergen. De kinderen komen 1 keer per week gedurende 2 lesuren.

De kinderen zitten in groepjes volgens leeftijd, tenzij anders vermeld.

12-17 jaar

De jongeren nemen op woensdag- en vrijdagavond of zaterdag een deel van de zolder in. Elke klas heeft twee leraren, die elk vanuit hun opleiding/specialisme, maar vooral door de kruisbestuiving van die achtergrond, de leerlingen begeleiden. Jongeren kunnen dus een persoonlijke beeldende zoektocht ontwerpen, met de leraar als klankbord en gesprekspartner.  

De jongeren komen 1 keer per week gedurende 4 lesuren.

Bruggen slaan

Iedereen is welkom in de academie. Daarom houdt de academie, ten eerste, bewust de financiële drempel laag: de academie voorziet zelf in het nodige materiaal voor de kinderen en jongeren, en OK-passers (volwassenen en gezinsleden) betalen slechts 1/4 van het inschrijvingsgeld. 

Ten tweede voert de academie in vier projecten een actief beleid: Sinds het schooljaar 2007-2008 lopen er 2 projecten in samenwerking met de basisscholen van Oudenaarde. Het project Passe-Partout ontvangt jaarlijks vele kinderen uit het BuitengewoonBasisOnderwijs. Dit netoverschrijdend project werd goedgekeurd en betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap. Het project BeeldBad-KlankStroom wordt financieel gedragen door de stad Oudenaarde. Het is onze ambitie om via muzische vorming alle kinderen een nieuwe, verruimende, aangename en spannende (leer)ervaring te laten beleven. Sinds 2012-2013 organiseert de academie een atelier in de gevangenis van Oudenaarde, waar gedetineerden de richting Experimenteel Atelier kunnen volgen. Het project ‘Cultuur kleurt buiten de lijntjes’ gaat, ten slotte, sinds 2013-2014 op zoek naar potentiële studenten, en helpt hen een eventuele drempel over. Eens deze kaap genomen worden deze studenten geprikkeld door de beeldende kunsten en uitgenodigd tot zelf creëren. Dit project komt tot stand in samenwerking met de partner Vorming+, en dankzij Leader, een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. 

Oudenaarde, Vlaanderen

De Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst, Oudenaarde maakt deel uit van het Deeltijds KunstOnderwijs. Wij werken onder de vleugels van het departement onderwijs. Elke academie moet de doelstellingen van de minimumleerplannen verwezenlijken. Elke academie krijgt evenwel voldoende vrijheid om voor deze opdracht een eigen werkwijze te ontwikkelen. Het schoolbestuur van de KABK is de stad Oudenaarde. De gemeenteraad spreekt zich onder meer uit over de uitgaven voor de school, en de aanstelling van leerkrachten. Het College van Burgemeester en Schepenen staat in voor het dagelijks bestuur. Bij inschrijving krijg je het schoolreglement waarin het verkeer wordt geregeld tussen het schoolbestuur, de academie en haar leerlingen, of de ouders van de leerlingen. 

C.O.R.N.E.L.I.A.

Cornelia Armaere, abdis van 1650 tot 1670, heeft onder haar beleid de site Maagdendale tot het epicentrum van Oudenaarde geleid. Zij is de ‘bouwvrouw’ van het abdissenhuis dat voor het grootste deel door de academie ingenomen wordt. Met die bouwplannen staat zij op een prachtig schilderijtje geportretteerd, dat je kan bekijken in de leeszaal van het Stedelijk Archief. In elk geval spiegelen wij ons aan deze dame, en nodigen wij leerlingen en geïnteresseerden uit voor lezingen, culturele trips en tentoonstellingen. 

Het Academie-team

 

Download hier het ACADEMIEREGLEMENT.