Openbaarheid van bestuur

De burger heeft het recht te weten over welke informatie de overheid beschikt.
'Openbaarheid van bestuur' betekent dus dat elke instantie verplicht is om aan iedereen die dit vraagt (*) inzage te verlenen in bestuursdocumenten, er uitleg over te geven of er een afschrift van te geven.

Met het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur is er een algemeen wettelijk kader uitgewerkt voor alle bestuursniveaus die onder de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap (waaronder dus ook stad Oudenaarde).
 

Concreet:

Als je inzage wil in een bepaald document, kan je hiervoor schriftelijk een aanvraag indienen.
(Als je enkel wat meer uitleg wenst, kan dit natuurlijk ook steeds mondeling bij de verantwoordelijke dienst.)
Vermeld steeds jouw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en over welk document het gaat. Vermeld best ook dat jouw vraag te maken heeft met de openbaarheid van bestuur.
Je kan de aanvraag het makkelijkst rechtstreeks bij de betrokken dienst indienen; indien je niet goed weet waar je terecht moet, contacteer je best de communicatiedienst.
Binnen de 15 dagen krijg je een antwoord.

 

(*) Uitzonderingen:

De vraag kan afgewezen worden:

  • als de vraag onredelijk is;
  • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is;
  • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.

De aanvrager moet geen motivatie geven of belang aantonen (behalve bij informatie van persoonlijke aard).

Van plannen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kan je zonder voorafgaande toestemming van de architect geen kopie bekomen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd noch opgestuurd.