Rond Ronse - doortrekking N60

Raadpleging bevolking

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering de startnota en de procesnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rond Ronse’ goedgekeurd. Nu zijn de inspraakreacties over de startnota verwerkt en is het planvoornemen verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een scopingnota.

Over deze scopingnota en procesnota wordt de bevolking nu geraadpleegd van 9 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020. De scoping- en procesnota en alle informatie over het openbaar onderzoek vindt u op www.rondronse.be.

Scoping- en procesnota voor het plan liggen tijdens die periode ook ter inzage in het Administratief Centrum Maagdendale. Gezien de maatregelen inzake de Corona-besmetting, is het noodzakelijk hiervoor eerst een afspraak te maken.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 7 augustus 2020 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het Administratief Centrum of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Terug naar nieuwsoverzicht