Uittreksel uit de inventaris van potentiële risicogronden

Inventaris van potentiële risicogronden: uittreksel aanvragen

Wat

Elke gemeente houdt een inventaris van risicogronden bij  waarvan de bodem potentieel verontreinigd is.

Dit hangt af van de activiteiten die in het verleden op de grond hebben plaatsgehad.

 

Voorwaarden

In het verleden of/en op heden wordt een inrichting geëxploiteerd die in de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem I aangeduid is met een Vlarebo-categorie.

De grond waarop de inrichting wordt/werd uitgebaat wordt beschouwd als bodem die mogelijks vervuild is. Als de activiteit die op de grond plaatsvond, opgenomen is in de Vlarebo-lijst, moet een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden, vooraleer de overdracht van de grond kan gebeuren.

Categorie O: bij overdracht van de grond

Categorie A: bij overdracht, onteigening, … en om de 20 jaar.

Categorie B: bij overdracht, onteigening, … en om de 10 jaar.

Procedure

De aanvrager (notaris/studiebureau/bedrijf/particulier) stuurt de vraag om een uittreksel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden te krijgen over een welbepaalde grond, met opgave van de kadastrale gegevens, adres, kadastraal plan en legger bij voorkeur naar milieu@oudenaarde.be. De milieudienst houdt de inventaris van risicogronden bij.

Als het om een grond gaat met Vlarebo-categorie, dan kan de overdracht pas doorgaan nadat dit oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd werd.

Bij de OVAM moet ook een bodemattest opgevraagd worden bij overdracht.

Wat Meebrengen
  • voldoende gegevens om de locatie duidelijk te kunnen situeren
Bedrag

Er geldt een retributie op het verstrekken van administratieve inlichtingen: €11,00 per perceel of per inrichting voor digitale aflevering.

Uitzonderingen

Notarissen die in het kader van een overdracht inlichtingen inwinnen via het notarisloket, hoeven geen aparte aanvraag voor milieu-inlichtingen te doen.

Regelgeving
  • Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
  • Besluit van de Vlaamse Regering dd. 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo).