Stedenbouwkundige melding

Melding stedenbouwkundige handelingen

Wat

Voor een aantal eenvoudige handelingen volstaat, onder voorwaarden, een melding en heb je geen omgevingsvergunning nodig. Een veranda aanbouwen kan bijvoorbeeld via een melding, maar dit is altijd afhankelijk van de concrete voorschriften van toepassing op het perceel.

Voorwaarden

Melding enkel mogelijk als:

 • Algemene voorwaarden
  • Niet zonevreemd
  • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning
  • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
  • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen
  • Niet in een oeverzone
  • Niet in de 5 meter brede strook langs ingedeelde waterlopen
  • Niet voor de rooilijn
  • Niet in een achteruitbouwstrook
  • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals:
   • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen)
   • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ....)
   • natuurwetgeving
  • Het gaat niet om beschermd erfgoed
   • perceel met beschermde monumenten
   • beschermd landschap of aangeduid erfgoedlandschap
   • beschermd stads- of dorpsgezicht
   • beschermd archeologisch monument
 • Bijzondere voorwaarden
Procedure

Stap 1: Bekijk of de geplande werken voor 'melding' in aanmerking komen

Indien je een concreet project hebt, en je wil weten of je geplande werken voor 'melding' in aanmerking komen, informeer je bij de dienst ruimtelijke ordening. Een medewerker gaat samen met je na of je voldoet aan alle voorwaarden om voor 'melding' in aanmerking te komen.

De Vlaamse Regering keurde een lijst goed van werken waarvoor je geen vergunning meer nodig hebt, maar die je wel moet 'melden'. Een melding is niet mogelijk in een aantal gevallen. 

Stap 2: Stel je dossier samen

Voor een melding moet je het meldingsformulier gebruiken. Bij dit meldingsformulier voeg je dezelfde stukken toe als bij een vergunningsaanvraag: grondplannen, snedes, foto's, ...

Stap 3: Dien je dossier in

Dien je dossier in één exemplaar in bij de dienst ruimtelijke ordening. De medewerker geeft je een ontvangstbewijs. Dit bewijs geldt als startdatum van de procedure.

Je kan het dossier ook aangetekend opsturen. De postdatum is dan de startdatum van de procedure.

Stap 4: Het schepencollege neemt een beslissing over de melding

 • De aanvraag is niet correct: het college neemt geen akte van de melding.
 • De aanvraag is correct: het college neemt akte van de melding.

Stap 5: Wanneer mag je beginnen?

De handelingen mogen worden uitgevoerd de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

Als je binnen de 2 jaar na de start van de procedure de werken niet hebt uitgevoerd, vervalt de melding.

Na ontvangst van je stedenbouwkundige vergunning moet je rekening houden met volgende stappen:

1. Aanplakken

Je bent verplicht om het document 'bekendmaking' aan te plakken

 • op de plaats waarop de vergunning betrekking heeft
 • op een goed zichtbare en leesbare plaats
 • zo dicht mogelijk bij de openbare weg
 • op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg
 • ten laatste 10 dagen na de ontvangst van de beslissing en dit gedurende 30 dagen.

2. Verklaring op eer terugsturen

Vul het onderstaand formulier Verklaring op eer – startdatum aanplakking bekendmaking van de melding in.

3. Begin van de werken meedelen

Vul het onderstaand formulier Melding – aanvang werken in.

4. Einde van de werken meedelen

Vul het onderstaand formulier Melding – voltooiing werken in.

Hoe kan je beroep aantekenen tegen een melding?

De aktename van het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde kan door de belanghebbenden worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwisting, overeenkomstig de procedureregelen, vermeld in hoofdstuk VIII en het decreet van 04 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

De beroepen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van 45 dagen, die ingaat als volgt:

- hetzij de dag na de betekening,

- hetzij de dag na de startdatum van de aanplakking in alle andere gevallen.

 

Wat Meebrengen

Je komt voor informatie?

 • breng dan enkele foto's, plannen en/of schetsen mee.

Wil je een meldingsdossier indienen?

 • 1 exemplaar aanvraagformulier en de gevraagde dossierstukken
Bedrag

Gratis