Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning vervangt en integreert 'oude' vergunningen

Sinds 1 januari 2018 vervangt en integreert de omgevingsvergunning  de vroegere milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de vergunning voor vegetatiewijzigingen. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. De bevoegde overheid komt tot één beslissing, rekening houdend met zowel stedenbouwkundige als milieuaspecten.

Een omgevingsvergunning is vereist voor

Vergunningsplicht of meldingsplicht?

Sommige stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3 verlopen via de meldingsprocedure (meer info). Of voor jouw project de meldingsplicht geldt in plaats van de vergunningsplicht, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Doe daarom steeds eerst navraag bij jouw stadsdiensten. 

Vragen

Leg ze gerust voor aan onze diensten (zie contactgegevens in blokken hiernaast)