LAATSTE NIEUWS

Praten met je kind over seksualiteit, hoe begin je daaraan? Tijdens dit vormingsmoment krijg je praktische tips over hoe je dit kan aanpakken.

Organiseren, dat is tegenwoordig een heuse opdracht! Heel wat regelgevingen, wetten, besluiten, maatregelen waar je rekening mee moet houden en er komen er steeds maar bij.

Het stadsbestuur organiseert daarom een infoavond op woensdag 29 januari 2020 in evenementenhal De Qubus.

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we aan een nieuwe ruimtelijke invulling voor het gebied Oudenaarde Linkeroever:

De sites Santens en Alvey vragen om een nieuwe invulling. Bovendien willen de steenbakkerij Vande Moortel en het sportcentrum uitbreiden. De stad Oudenaarde zoekt oplossingen voor de uitbreidingsnoden van het sportcentrum in een afzonderlijk traject.
We bekijken het gebied op de rechteroever in functie van de landschappelijke samenhang van beide Schelde-oevers.

We stemmen alle ruimtelijke ambities op elkaar af. Ook toetsen we ze af aan het Ruimtelijk Raamwerk Oudenaarde Linkeroever - Circulair Scheldepark. 

De focus ligt ook op duurzame ontwikkeling: we houden rekening met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties met aandacht voor de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

We betrekken burgers, organisaties, verenigingen, overheidsinstanties en eigenaars.

 

Stand van zaken

  • Het ruimtelijk raamwerk is goedgekeurd door de gemeente- en provincieraad.
  • Ruimtelijk uitvoeringsplan Oudenaarde Linkeroever
    Op basis van de eerste ontwerpschetsen, finaliseren we de start- en procesnota voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Ook in deze fase kan je je mening geven. We organiseren daarvoor een 4de participatieronde in het voorjaar 2020. De precieze datum volgt binnenkort.
  • Mobiliteitsstudie
    Het studiebureau Vectris rondde eind 2019 de mobiliteitsstudie af. De mobiliteitsvraagstukken overstijgen echter het projectgebied. De stad Oudenaarde maakt vanaf 2020 een nieuw mobiliteitsplan voor de stad op. Dit plan omvat ook het projectgebied. Eerder voorgestelde mobiliteitsscenario’s zullen we daaraan aftoetsen. Enkel zo kunnen keuzes gemaakt worden.  

Ben je technisch aangelegd en heb je interesse in de sector metaal? Dan is MetaalMatch misschien wel iets voor jou! 

Volg een opleiding reanimeren en defibrilleren en maak van Oudenaarde een hartveilige stad.

Een ambitieus toekomstplan voor onze stad!

Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd

Reeds in april 2019 stelde de vernieuwde bestuursploeg onder de titel ‘Oudenaarde MEEmaken’ hun bestuursakkoord voor. Hierin werden de krijtlijnen uitgezet voor de volgende zes jaren.
In het meerjarenplan werden de ambities uit dit bestuursakkoord nu samengevoegd met de input uit het participatietraject ‘Maak Oudenaarde Mee’ en vertaald in concrete acties en bijhorende budgetten.

Deze bestuursperiode staat voor een recordbedrag van 81 miljoen euro aan investeringen ingepland.
Niet toevallig is een groot deel van deze investeringen gelinkt aan de prioriteiten die uit het inspraaktraject ‘Maak Oudenaarde Mee’ naar voren kwamen: er worden dus veel middelen voorzien voor de zaken waar de Oudenaardisten van wakker liggen.

HIER lees je er alles over!