Toelating afwijking geluidsnorm muziek aanvragen

Geluidsnorm muziek: afwijking aanvragen

Wat

Als je een evenement organiseert met elektronisch versterkte muziek (optreden, fuif, achtergrondmuziek,... ), dan moet je rekening houden met de wettelijke geluidsnormen. Het toegelaten geproduceerde geluidsniveau bedraagt LAeq,15 min 85 dB(A). Bovendien moet je ook rekening houden met de omgevingsnormen.
Een activiteit in open lucht of een tent zal meestal een overtreding van de omgevingsnormen veroorzaken.

Voor een optreden of fuif zal je muziek willen spelen van een hoger geluidsniveau. Dergelijke activiteiten brengen vaak ook een overschrijding van de omgevingsnormen met zich mee.

Voor een openbaar evenement dat kadert in een bijzondere gelegenheid (kermis, buurtfeest, jaarfeest vereniging, ...) kan je een afwijking op de geldende geluidsnormen vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Een geluidsniveau kan worden aangevraagd van

> 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

of van

> 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min.

Deze afwijking houdt ook een ontheffing van de omgevingsnormen in.

Voorwaarden

Een afwijking kan enkel verkregen worden voor openbare activiteiten die kaderen in een bijzondere gelegenheid. Voor privéfeesten worden geen afwijkingen toegestaan (voor deze feesten gelden enkel de omgevingsnormen).

Afwijkingen worden maximum verleend tot 1u 's ochtends op weekdagen en tot 2u 's ochtends in weekends en op feestdagen.

Bij afwijkingen van > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min geldt steeds een verplichting tot meten of begrenzen, bij afwijkingen van > 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min moet je meten en registreren en bovendien gratis gehoorbescherming ter beschikking stellen.

Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden opleggen.

Procedure

Je moet de aanvraag tot afwijking minstens 8 weken voor de datum van het evenement indienen:

  • als onderdeel van het evenementenformulier
  • enkel muziek

Het college van burgemeester en schepenen beslist hierover en kan steeds beperkende maatregelen opleggen.

 

Regelgeving
  • Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet) en verdere wijzigingen.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) en verdere wijzigingen.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en verdere wijzigingen.