Stad oudenaarde

Een Masterplan voor de Donk

Het recreatiedomein de Donk heeft op vlak van toerisme en ontspanning veel mogelijkheden. De verschillende partners rond de Donkvijver organiseren er reeds heel wat activiteiten, maar het grote aanbod kan nog beter op elkaar afgestemd worden. Vandaar een Masterplan voor de Donk.

Toerisme Vlaanderen, eigenaar van de campingzone, besliste in 2008 om een ontwerper te zoeken voor de inrichting van de Donkvijvers. Stramien cvba werd aangesteld als ontwerper met als opdracht de opmaak van een globaal bestemmings- en uitbatingsplan voor de Donk. De studie omvat een analyse, visie, opmaak van een structuurschets en een beheer- en exploitatieplan. Het uiteindelijk Masterplan is bedoeld als leidraad bij de verdere ontwikkeling van het project en als kader voor de later aangestelde ontwerpers.

 

joggingdonk

 

De stuurgroep bestaat uit: Toerisme Vlaanderen, stadsbestuur Oudenaarde, Kompas Camping, The Outsider en Waterwegen & Zeekanaal NV. Andere betrokken partijen zijn de dienst toerisme Oudenaarde, het Centrum Ronde van Vlaanderen, surfclub Absolut, de zeilclub, de Verenigde Vissers Oudenaarde en Natuurpunt.

 

Situering

De Donk situeert zich ten westen van het stadscentrum. De totale oppervlakte van het domein bedraagt ongeveer 85 ha, het wateroppervlak zo’n 30 ha.

Op het einde van de jaren ’60 startte men in functie van de wegenbouw met het graven van de Donkvijvers. De uitgegraven grond werd gebruikt bij de modernisering van de N60. Het meersenlandschap in de Donk zou verdwijnen ten voordele van een andere natuur.

De zone rond de vijvers is in de eerste plaats een recreatiezone. Toch herbergt het gebied een grote natuurwaarde. Vooral ’s winters treft men op de vijvers een enorme vogelpopulatie aan. In het westelijk gedeelte ligt het resterende meersenlandschap. Knotrijen en sloten vormen de aanwezige landschapspatronen, die worden beheerd door de Kompas Camping. Het projectgebied bezit verder enkele kleine beboste percelen, enkele populierenaanplantingen en natte elzenbroekbosjes. Vooral ten zuidwesten van de vijvers is een waardevolle moeraszone. The Outsider heeft hier een touwenparcours en moeraspiste ingericht.

 
Activiteiten

 

In het projectgebied zijn tal van verenigingen en organisaties actief. Een groot deel van de zone doet dienst als camping. De Kompas Camping telt jaarlijks zo’n 70.000 overnachtingen. De accommodatie van de zone bestaat uit 400 kampeerplaatsen, waarvan 200 vaste verblijfplaatsen, 6 trekkershutten en 5 caravans. De camping werkt samen met Sportrack, een vereniging die voor de campingbezoeker tal van avontuurlijke sportactiviteiten organiseert.

Ook The Outsider biedt een brede waaier van avontuurlijke activiteiten en hun Moerashuis heeft overnachtingsmogelijkheden voor groepen tot 72 personen. Sinds april is ook de nieuwe cafetaria in gebruik.

Rond de vijvers wordt aan zachte recreatie gedaan. Wandelaars en joggers vinden reeds hun weg naar de Donk, maar er is nog geen degelijke accommodatie aangelegd. Op de vijvers zijn vooral de surfers, zeilers en kajakkers actief. Surfclub Absolut heeft al enkele decennia haar clublokaal aan de oevers van de westelijke vijver. Recent is op initiatief van enkele monitoren van The Outsider ook een zeilclub opgericht.

Hengelaars treft men vooral aan op de noordwestelijke oevers van de vijvers.
Jaarlijks worden aan de Donkvijvers enkele evenementen georganiseerd. ‘Feest in het Park’ is het grootste en bekendste.

De Donkvijvers worden erg gewaardeerd door natuurliefhebbers. Vooral tijdens de koude wintermaanden doen de vijvers namelijk dienst als winterrustgebied voor vogels.

Waterwegen & Zeekanaal gebruikt de vijver als bergingslocatie. Er mag tussen 30 september en 1 juni gestort worden.

 

Eigendomsstructuur

De hele campingzone is eigendom van Toerisme Vlaanderen; de Kompas Camping is concessiehouder. De westelijke vijver en omliggende zone is eigendom van het stadsbestuur Oudenaarde. The Outsider heeft de zone ten zuidwesten van de vijvers, waaronder de moeraszone, in erfpacht. Ook de surfclub maakt gebruik van de gronden van de stad. De oostelijke vijver is eigendom van Waterwegen & Zeekanaal.

 

Visie

Vanuit de stuurgroep werden o.a. volgende programmapunten naar voor geschoven:
 • zachte recreatie: aanleg van comfortabele en toegankelijke infrastructuur voor fietsers, wandelaars en joggers, veilige verbinding met de stad
  Op 26 augustus 2010 wordt gestart met de aanleg van wandel- en joggingpaden 
 • watersport: inrichten degelijke infrastructuur, zoals aanlegsteigers
   
 • Kompas Camping: hoger aantal overnachtingen en ontwerp van een zwemzone met ligstrand
   
 • The Outsider: organisatie van het fietstoerisme rond de Donk, zones voorzien voor extreme sporten
   
 • Evenementen: aanleg van een evenementenweide
   
 • Natuur en omgeving: aandacht voor de aanwezige natuurwaarden
 

De stuurgroep vat voorgaande punten in één visie samen:

‘Een krachtige regionale aantrekkingspool creëren, waar recreatie en watersport in een prachtig natuurkader kan doorgaan en dit zonder overdreven commerciële doelstellingen. Het domein dient vrij toegankelijk te zijn via gecontroleerde ingangen, zodat geen motorvoertuigen het domein kunnen oprijden.

Belangrijk hierbij is de rol die de Donk speelt op de 3 verschillende schaalniveaus. Zo dient de Donk op Vlaams niveau als recreatieve poort naar de Vlaamse Ardennen. In de regio Oudenaarde wordt de Donk gezien als een trekpleister voor de stad. Op schaal van de Donkvijvers vormt het project een buitenkans voor alle betrokken partners.’

 

De Donk als buitenkans

 

De verschillende partners rond de Donk kunnen het masterplan aanwenden om hun programma te optimaliseren of verder uit te breiden. De partners dienen zich hiervoor te organiseren in een heldere overlegstructuur. Uit de analyse blijkt dat de Donk vooral nood heeft aan één gemeenschappelijke aanpak. Waar nog te veel naast elkaar gepland en georganiseerd wordt, streeft het masterplan naar integratie.

 
 
We houden jullie verder op de hoogte.