LAATSTE NIEUWS

Vacature consulent mobiliteit

Word jij onze nieuwe collega?

Het Oudenaardse stadsbestuur is op zoek naar een consulent mobiliteit (voltijds, contractueel, niveau B).
Als mobiliteitsconsulent vervul je een centrale rol in het vormgeven en uitwerken van het duurzaam mobiliteitsbeleid van de stad Oudenaarde. Als deskundige lever je beleidsvoorbereidend werk, geef je advies, start je zelf dossiers op en sta je in voor de verdere opvolging.
Meer weten? Bekijk de vacature en de aanwervingsbrochure HIER.

Werken op afspraak

Dienst burgerzaken vanaf 01/02

Vanaf 1 februari 2018 kan enkel wie vooraf een afspraak heeft gemaakt, terecht bij de dienst burgerzaken.
(Eens de verbouwingen aan het omgevingsloket zijn afgerond, zal je ook hier steeds een afspraak moeten maken.)

Dit lijkt op het eerste zicht misschien wat lastig maar als je er over nadenkt, heeft deze werkwijze enkel voordelen:

  • Je hoeft nooit meer aan te schuiven of te wachten
  • Je kiest nog steeds zelf de dag en tijdstip van afspraak
  • Je kan jouw afspraak makkelijk van thuis uit maken (online of telefonisch)
  • De medewerker verwacht jou en kan zich volledig op jouw vraag focussen.
  • Bij het maken van de afspraak krijg je alvast een pak nuttige informatie over wat je eventueel moet meebrengen, zodat je nooit onverricht ter zake moet terugkeren.

Indien je gewoon iets moet komen ophalen of bij erg eenvoudige procedures, is het natuurlijk niet nodig een afspraak te maken: hiervoor zal je terecht kunnen bij de vernieuwde centrale infobalie, het ‘snelloket’.
 

  • vanaf 15/01/2018 kan je afspraken bij de dienst burgerzaken vastleggen via deze website, telefonisch of aan de infobalie
  • vanaf 01/02/2018 wordt er dan uitsluitend nog op afspraak gewerkt en moet je dus steeds een afspraak maken vooraleer naar de dienst burgerzaken te komen (behalve voor de producten die je aan het snelloket kan verkrijgen).

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we samen aan de participatieve opmaak van een masterplan voor Oudenaarde Linkeroever

Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey is het gebied op de linkeroever van de Schelde een grotendeels verlaten plek. Daar willen we iets aan doen. In dezelfde omgeving hebben het stedelijk sportcentrum en de steenbakkerij Vande Moortel uitbreidingswensen. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te stemmen, kiezen de stad en de provincie ervoor om projectmatig te komen tot een algemeen masterplan met een actieprogramma. Beide partners hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Op naar een kwalitatieve invulling
De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat de partners zich engageren om de huidige behoeften in te vullen, rekening houdend met de behoeften van de toekomstige generaties. De Provincie en de Stad besteden de nodige aandacht aan de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

Participatie
In het masterplan zullen de partners onderzoeken welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn. Die wenselijke functies zullen gecombineerd worden met de bestaande functies. Deze oefening willen de Provincie en de Stad niet alleen maken. De opmaak van dit masterplan zal op een participatieve manier gebeuren waarbij verschillende betrokken partijen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties hun ideeën en adviezen kunnen geven. De eerste participatieronde staat gepland voor maart 2018.

Wekelijkse donderdagmarkt

Terugkeer naar marktplein nog niet voor meteen

Nu onze nieuwe Markt volledig is afgewerkt, zou de wekelijkse donderdagmarkt hier in principe opnieuw kunnen doorgaan.

Het proces om tot een verdeling van de standplaatsen te komen, neemt echter meer tijd in beslag dan gedacht. Men is er volop mee bezig maar er moet nog een administratieve weg worden afgelegd. De terugkeer naar de Markt moet dus niet voor eind februari – begin maart worden verwacht.
We houden jullie alleszins op de hoogte!

Sinds 1 januari 2018 zijn de bestaande procedures voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen in alle Vlaamse steden en gemeenten vervangen door één gezamenlijke procedure; de zogenaamde ‘omgevingsvergunning’.  

Voortaan kunnen alle vergunningsaanvragen worden ingediend bij één loket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd en zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van het project gezamenlijk worden beoordeeld.
Dat is efficiënter, bespaart tijd, zorgt voor duidelijkere beslissingen en biedt meer rechtszekerheid!

Met de omgevingsvergunning zullen ook de procedures en aanvraagformulieren grondig wijzigen: een ideale gelegenheid voor de stad Oudenaarde om zo veel als mogelijk digitaal te gaan werken.
Architecten en milieudeskundigen zijn sowieso verplicht hun dossiers digitaal in te dienen via het ‘omgevingsloket’, het online uitwisselingsplatform van de Vlaamse overheid.
Als stadsbestuur willen we ook onze inwoners aanmoedigen hun aanvragen voor handelingen zònder architect digitaal in te dienen via dit omgevingsloket. Dit kan online, maar ook op afspraak aan het loket van de dienst ruimtelijke ordening in ons  administratief centrum; een medewerker helpt jou hier graag bij!

Meer informatie over de omgevingsvergunning kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.
Een afspraak met de dienst ruimtelijke ordening maak je telefonisch (055 33 51 43) of via e-mail (stedenbouw@oudenaarde.be).

ROK

Bedrijvenzones Ronse - Oudenaarde - Kluisbergen

Je hebt ze misschien al opgemerkt, de nieuwe ‘ROK-borden’ die de bedrijvenzones aanduiden. Deze ROK-borden kaderen in een vrachtroutenetwerk dat het Agentschap Wegen en Verkeer heeft uitgewerkt voor gans Vlaanderen waarbij de bedrijventerreinen werden onderverdeeld in clusters. AWV wil de bewegwijzering naar bedrijventerreinen op die manier uniformiseren. Ronse, Oudenaarde en Kluisbergen vallen onder dezelfde cluster en werden afgekort tot ‘ROK’.
MEER...